Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Finančná podpora FO, SZČO a jednoosobových s. r. o., ktoré v čase pandémie zostali bez príjmu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. Ing. Renáta Pakšiová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 poskytuje finančné príspevky, ktoré sú kategorizované podľa dôvodu, potreby pomoci a vytvára kategórie príspevkov a príjemcov týchto pomocí. Prostredníctvom oficiálnych stránok pomahameludom.sk a neprepustaj.sk možno získať aktuálne informácie, ako požiadať o konkrétny príspevok zaradený do kategórie „Prvá pomoc na udržanie zamestnanosti“ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (či núdzového stavu, zatiaľ našťastie iba pri niektorých segmentoch, príp. výnimočného stavu) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a aj potrebné formuláre. V súčasnosti (v čase prípravy článku – 5. mája 2020) sú na stránke zverejnené formuláre potrebné na požiadanie o príslušnú podporu z balíka „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“.

Poskytované podpory (finančné príspevky v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje a dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR):

  • Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca – poskytovaný zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti – poskytovaný SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci).
  • Príspevok na mzdu zamestnanca – poskytovaný zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  • Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti – poskytovaný SZČO a jednoosobovým s. r. o., ktoré od 13. marca 2020 nemajú žiaden iný príjem.
  • Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu poskytovaná – poskytovaná občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

V tomto článku sa sústredíme na uvedené posledné dve možné finančné podpory pre fyzické osoby a zhrnieme si kategórie fyzických osôb, ktoré majú na tieto podpory nárok.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti

Najskôr sa sústredíme na základné informácie kto a ako môže požiadať o finančnú pomoc (príspevok na náhradu straty príjmu) v prípade niektorých podnikateľov SZČO a jednoosobových s. r. o., o ktorú je možné v súčasnosti (5. mája 2020) žiadať. Podnikatelia, ktorí sú oprávnení žiadať o príspevok na náhradu straty príjmu, majú nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v paušálnej sume 105,00 € za mesiac marec 2020 a za mesiace apríl a máj 2020 v sume 210,00 €, resp. v zodpovedajúcej výške aj ďalšie mesiace až do konca mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok zrušené.

Oprávnenými žiadateľmi pre príspevok na náhradu straty príjmu sú:

  • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie (prevádzkovanie) svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie (prevádzkovanie) v živnostenskom registri a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a pritom nečerpá tzv. odvodové prázdniny, a zároveň od 13. marca 2020 nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.
  • Fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s. r. o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s. r. o.), a zároveň od 13. marca 2020 nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môže požiadať SZČO, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny, a zároveň od 13. marca 2020 nemá žiaden iný príjem. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod. Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. Za SZČO pre určenie nároku na túto finančnú pomoc sa považuje fyzická osoba, ktorá:

  • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,
  • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t. j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),
  • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môže požiadať aj SZČO – jednoosobová s. r. o., ktorá od 13. marca 2020 nemá žiaden iný príjem (za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôch

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.