Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Kráľovstvo noviel

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Cieľom tohto článku je sumarizácia všetkých potenciálnych noviel Zákonníka práce podľa stavu z marca 2023. Nie je vylúčené, že vzhľadom na fázu predvolebného boja ďalšie novely pribudnú alebo niektoré ubudnú. Keďže Zákonník práce je vnímaný ako kódex pracovného práva, takýto počet noviel vlastne popiera jeho zvýšený status, a preto je článok nazvaný „Kráľovstvo noviel“.

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stav: Medzirezortné pripomienkové konanie do 13. februára 2023.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-14

Pozn.: Vzhľadom na povinnú transpozíciu smernice EÚ by zmeny v nejakej podobe mali prejsť.

Navrhovaná účinnosť: 1. jún 2023 (ale bude posúvaná, pravdepodobne na 1.12.2023)

Znenie zmeny:

Pracovnoprávne aspekty sa nachádzajú vo viacerých ustanoveniach zákona (z Obchodného zákona sa preberá časť úpravy) + dopĺňa sa.

Pôvodne v návrhu boli aj nasledujúce ustanovenia, ktoré by mali byť po pripomienke Ministerstva práce, sociálnych vecí SR vypustené.

 

Čl. I (zákon o premenách .....)

 § 5

Účinky premeny, cezhraničnej premeny a zmien právnej formy

 

(1) Dňom účinnosti premeny pri zlúčení  a cezhraničnom zlúčení

a)     imanie zanikajúcej spoločnosti alebo zanikajúcich spoločností prechádza na nástupnícku spoločnosť,

b)     spoločníci zanikajúcej spoločnosti alebo zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti,

c)     spoločnosti zanikajúce zlúčením zanikajú,

d)    práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku spoločnosť.

(2) Dňom účinnosti premeny pri splynutí a cezhraničnom splynutí

a)     imanie zanikajúcich spoločností prechádza na nástupnícku spoločnosť,

b)     spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti,

c)     spoločnosti zanikajúce splynutím zanikajú,

d)     vznikajú nástupnícke spoločnosti,

e)     práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku spoločnosť.

(3) Dňom účinnosti premeny pri rozštiepení a cezhraničnom rozštiepení

a)     imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na nástupnícke spoločnosti,

b)     spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi nástupníckych spoločností,

c)     rozdeľovaná spoločnosť zaniká,

d)     pri rozštiepení splynutím vznikajú nástupnícke spoločnosti,

e)     práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku spoločnosť.

(4) Dňom účinnosti premeny pri odštiepení a cezhraničnom odštiepení

a)     imanie rozdeľovanej spoločnosti, určené v projekte premeny alebo v projekte cezhraničnej premeny, prechádza na nástupnícke spoločnosti,

b)     spoločníci rozdeľovanej spoločnosti sa stávajú aj spoločníkmi nástupníckych spoločností,

c)     pri odštiepení splynutím vznikajú nástupnícke spoločnosti,

d)    práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nástupnícku spoločnosť.

(5) Dňom účinnosti pri zmene právnej formy jestvuje spoločnosť v takej právnej forme, na akú bola zmenená.

(6) Dňom účinnosti pri cezhraničnej zmene právnej formy nastávajú tieto účinky

a)     jestvuje spoločnosť v takej právnej forme, na akú bola zmenená,

b)     spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri cieľového členského štátu,

c)     spoločnosť má sídlo v cieľovom členskom štáte,

d)    práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov vykonáva premenená spoločnosť

Z novely vyplýva aj novelizácia čl. II – Zákonník práce, kde gestor právnej úpravy – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje aj ďalšie úpravy.

Návrh predložený do pripomienkového konania:

 

Čl. III (Zákonník práce)

 

1. V § 237 ods. 2 písm. d) sa slová „zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy“ nahrádzajú slovami „premena, cezhraničná premena, zmena právnej formy alebo cezhraničná zmena právnej formy“.

2. V § 248 ods. 2 písm. c) sa slová „zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmenu právnej formy“ nahrádzajú slovami „premenu, cezhraničnú premenu, zmenu právnej formy alebo cezhraničnú zmenu právnej formy“.

3. V § 250a odsek 1 sa slová „zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia“ nahrádzajú slovami „premeny, cezhraničnej premeny, zmeny právnej formy alebo cezhraničnej zmeny právnej formy“.

Zmenený návrh:

1. V § 237 ods. 2 písm. d) sa slová „zlúčenie,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.