Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021 (1. časť)

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 3/2021

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V materiáli sa oboznámime s hlavnými legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

MINIMÁLNA MZDA A DOPADY NA MZDOVÉ PARAMETRE
Úprava minimálnej mzdy a výška mzdových plnení v roku 2021
Dňa 20.10.2020 bol schválený zákon č. 294/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v z. n. p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "novela č. 294/2020 Z.z."), na základe ktorej bol upravený automat na určenie mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Z prechodného ustanovenia § 9b ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v z. n. p. (ďalej len "zákon o minimálnej mzde") účinného od 31.10.2020 vyplýva, že sa suma mesačnej minimálnej mzdy určí na úrovni 57 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa na rok 2021 zvyšuje nasledovne:
-
zo sumy 580 € na sumu 
623 €
 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
-
zo sumy 3,333 € na sumu 
3,580 €
 za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.
Minimálna mzda Rok 2020 Rok 2021 Rozdiel
Mesačná mzda 580 € 623 € 43 €
Hodinová mzda (UPČ 40 hodín týždenne) 3,333 € 3,580 € 0,247 €
Minimálne mzdové nároky
Od 1.1.2021 je v súlade s § 120 ods. 4 novely č. 294/2020 Z.z. suma 
minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu 
 
 minimálnej mzdy. To znamená, že pre rok 2021 sa suma minimálneho mesačného mzdového nároku pre 1. stupeň náročnosti práce určí podľa nasledovného vzorca:
Minimálny mesačný mzdový nárok pre 1. stupeň = (MM2021 - MM2020) + MM2020 x Koeficient náročnosť práce
Minimálny mesačný mzdový nárok pre 1. stupeň = (623 - 580) + 580 x 1,0 = 623 €
Minimálny mesačný mzdový nárok pre 2. stupeň = (623 - 580) + 580 x 1,2 = 739 € atď.
Od 1.1.2021 platí, že suma 
minimálneho mzdového nároku
 pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny 
rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom
 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy mesačného minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň, t.j. pre 2. stupeň sa určí nasledovne: 739/174 = 4,24712 => 4,247 €.
Podľa pôvodnej platnej právnej úpravy sa výška sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti určila ako 
násobok hodinovej minimálnej mzdy
 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a koeficienta minimálnej mzdy. Takto určená suma minimálnej hodinovej mzdy sa s účinnosťou od 1.1.2021 zaokrúhli na tri desatinné miesta (podľa pôvodnej právnej úpravy sa uplatňovalo zaokrúhľovanie na štyri desatinné miesta).
V súlade s § 120 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sumy minimálnych mzdových nárokov určia tak, že sumy minimálnych mzdových nárokov určené pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín sa úmerne zvýšia.
Príklad č. 1:
Ako sa určí suma minimálneho hodinového mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce na rok 2021 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodín?
Suma minimálneho hodinového mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 4,247 €. Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín, t.j. na 37,5 hodín, sa suma minimálneho mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti práce úmerné zvýši, a to nasledovne:
4,247 € x (40/37,5) = 4,530 €.
MININÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2021
Stupeň náročnosti práce Koeficient MM Hodinový MMN
pri 40 hod./
týždenne
Hodinový MMN
pri 38,75 hod./týždenne
Hodinový MMN
pri 37,5 hod./týždenne
Mesačný MMN
u mesačne odmeňovaného
1. 1,0 3,580 3,695 3,819 623,00 €
2. 1,2 4,247 4,384 4,530 739,00 €
3. 1,4 4,914 5,073 5,242 855,00 €
4. 1,6 5,580 5,760 5,952 971,00 €
5. 1,8 6,247 6,449 6,663 1 087,00 €
6. 2,0 6,914 7,137
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.