Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Monitorovanie a kontrola zamestnancov

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Problematika monitorovania a kontroly zamestnancov sa v súvislosti s vývojom nových technológii dostáva do popredia stále viac. Je prirodzené, že zamestnávateľ má záujem kontrolovať svojich zamestnancov na pracovisku, a to najmä vtedy, ak využívajú jeho technické prostriedky. Na druhej strane tu však stojí základné ľudské právo zamestnanca na súkromie v jeho najširšom zmysle. Aké sú limity pri monitorovaní zamestnancov na pracovisku? Má na to vôbec zamestnávateľ právo? Existuje hranica medzi právom zamestnávateľa kontrolovať výkon práce a právom zamestnanca na súkromie?

Právny rámec a podmienky kontroly zamestnancov

Problematiku monitorovania a kontroly v širšom ponímaní a v nadväznosti na ochranu súkromia zamestnanca upravuje viacero právnych predpisov. Napríklad ochranu a garanciu práva na súkromie zamestnanca (fyzickej osoby) upravuje Ústava SR[1], Občiansky zákonník[2], ale aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)[3] a zákon o ochrane osobných údajov[4]. V právnom prostredí nechýba ani medzinárodná a európska úprava, a to najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd, Charta základných práv a slobôd alebo úprava obsiahnutá v sekundárnom práve Európskej únie.

Vo svetle kontroly a monitorovania zamestnancov je však ťažiskovým ustanovenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 13 ods. 4, v ktorom nachádzame explicitnú úpravu podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby narušenie súkromia zamestnanca na pracovisku bolo zákonné a v súlade s právnymi predpismi. Zákonník práce teda pripúšťa možnosť narušenia súkromia, resp. jeho obmedzenia na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa prostredníctvom monitorovania a kontroly zamestnancov.

Okrem uvedeného ustanovenia je potrebné pamätať aj na základnú zásadu Zákonníka práce, podľa ktorej je zamestnávateľ oprávnený zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával.[5]

Široká úprava pojmu monitorovania

Zákonník práce na jednej strane síce ustanovuje podmienky monitorovania a kontroly, na strane druhej však tieto pojmy presne nedefinuje.

Zákonník práce v ustanovení § 13 ods. 4 uvádza, že k narušeniu súkromia zamestnanca môže prísť:

a)     monitorovaním,

b)     záznamom telefonátov a

c)     kontrolou elektronickej pošty.

Add. a) Pojem monitorovania nie je bližšie definovaný, a preto je treba vykladať ho čo najširšie, keďže je takýto výklad v prospech zamestnanca (ako slabšej strany), a preto akákoľvek činnosť, ktorou zamestnávateľ narúša súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch môže byť považovaný za monitoring. S ohľadom na technologický rozvoj  budú pod pojem monitoringu spadať aj technológie a činnosti, ktoré pri prijímaní zákona neexistovali alebo neboli bežné. Pôjde teda o kamerové systémy prítomné na pracovisku, monitorovanie prostredníctvom GPS, sledovanie aktivity pri práci s počítačom – identifikácia aké programy/softvér zamestnanec používa, ako dlho sa zdržiava na konkrétnych stránkach a podobne.

V kontexte obsahu pojmu je otázna aj napríklad kontrola GPS polohy zamestnanca, sledovanie webovej aktivity či biometrických údajov. Prípadom kontroly geografickej polohy sa zaobera

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.