Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Možnosť odmietnutia nosenia pracovného odevu zamestnancom

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V praktických otázkach zamestnancov i zamestnávateľov sa pomerne často objavuje otázka, ktorá je spojená s možnosťou zamestnávateľa uložiť zamestnancom povinnosť nosiť pracovný odev (napr. košeľu s logom zamestnávateľa) a právo zamestnancov takýto pokyn zamestnávateľa nesplniť a odmietnuť nosenie určeného pracovného odevu (pracovný odev v tomto prípade nepredstavuje osobný ochranný pracovný prostriedok). Pomerne novým argumentom zamestnancov pre odmietnutie splnenia uloženej povinnosti je, že pracovný odev narúša ich osobnú integritu. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) explicitne právo zamestnávateľa uložiť takýto pokyn a právo zamestnanca splniť takýto pokyn neupravuje. Právne východisko zamestnávateľa stanoviť takýto pokyn formou jeho samostatného pokynu alebo obsiahnuť ho v niektorom vnútropodnikovom predpise sa odvádza od tzv. dispozičného oprávnenia zamestnávateľa podľa § 1 ods. 2 ZP (zamestnanec vykonáva prácu v podriadenosti voči zamestnávateľovi a podľa jeho pokynov), ako aj od zákonnej formulácie povinností zamestnanca vymedzených v § 81 písm. a) ZP v znení „pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu“ a § 81 písm. e) ZP „e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa“V uvedenom zmysle je preto potrebné v konkrétnom prípade vždy analyzovať, či pokyn na nosenie pracovného odevu je vydaný v súlade s právnymi predpismi a či vydanie tohto pokynu predstavuje aj súčasť oprávnených záujmov zamestnávateľa.

Pokiaľ je predmetom pokynu zamestnávateľa povinnosť zamestnanca nosiť pracovný odev, ktorý je primeraný charakteru a druhu práce, ktorú zamestnanec vykonáva, nemá žiadny dehonestujúci charakter a nenarúša tak ľudskú dôstojnosť zamestn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.