Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Návrhy zmien niektorých právnych predpisov v oblasti pracovného práva – pripomienkové konanie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dňa 22. marca 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Medzirezortné pripomienkové konanie skončí 15. apríla 2024.

Zdroj: LP/2024/130

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/130

Návrhom zákona sa navrhuje zmeniť štyri právne predpisy:

1. zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,

2. zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,

3. zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

4. zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisov.

Účinnosť sa navrhuje rozdeliť:

  • od 1. novembra 2024:

–  minimálna mzda (posúdenie primeranosti, komisia pre minimálnu mzdu – všeobecné nastavenie pravidiel),

–          zadefinovanie, čo je pokrytie kolektívnym vyjednávaním/zmluvami a čo nastáva, ak sa v SR nedosahuje 80 % pokrytie kolektívnym vyjednávaním – povinnosť  vypracovať akčný plán (ten do 31.12.2025),

  • od 1. januára 2025 zvyšok:

–          odmeny sprostredkovatelia/rozhodcovia,

–          reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa,

–          náhrady za pohonné látky pri používaní elektromobilov + zmeny v zákone o cestovných náhradách.

Prehľad zmien

1. Zákon o minimálnej mzde

  •  § 4 – vypustenie osobitného pravidla o určení minimálnej mzdy pri domáckej práci podľa § 52 Zákonníka práce – zastaranosť právnej úpravy,
  • § 8 – zmena v automate pre určovanie minimálnej mzdy – nárast z 57 % na 60 %.  Pre určenie minimálnej mzdy na rok 2026 sa navrhuje použiť vzorec: minimálna mzda je 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

 Potenciálny vývoj minimálnej mzdy:

Rok

2025

2026 (odhad)

2027 (odhad)

Výška

0,57 * 1430 = 816 eur

0,6 * 1533 = 920 eur

0,6 * 1614 = 969 eur

Bez úpravy

 -

0,57 * 1533 = 874 eur

0,57 * 1614= 920 eur

 

  • nový § 8a a § 8b – primeranosť minimálnej mzdy. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii (ďalej len „smernica EÚ 2022/2041).

Vytvorenie (rezortnej alebo tripartitnej – návrh zákona v každom prípade rieši zapojenie sociálnych partnerov do tejto činnosti) komisie pre minimálnu mzdu na účely vypracovania metodiky posudzovania či kritéria, na základe ktorých sa v SR určuje minimálna mzda (v súčasnosti je to automat naviazaný na rast minimálnej mzdy cez percentuálny podiel minimálnej mzdy z priemernej mzdy, zvyšovanie raz ročne k 1.1.) zabezpečili, resp. do budúcna zabezpečia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.