Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 5/2021

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Treťou alternatívou je skončenie pracovného pomeru po vzájomnej dohode zamestnanca a zamestnávateľa.

Podľa § 59 ods. 1 Zákonníka práce možno pracovný pomer na základe právneho úkonu skončiť nasledujúcimi spôsobmi:
a)
dohodou,
b)
výpoveďou,
c)
okamžitým skončením,
d)
skončením v skúšobnej dobe.
Zákonník práce vymedzuje postup, ktorý je zamestnávateľ povinný dodržať pre jednotlivé dôvody skončenia pracovného pomeru. Nedodržanie formálneho postupu, nedostatočné vymedzenie dôvodu na skončenie pracovného pomeru alebo fingovanie dôvodov na skončenie pracovného pomeru spravidla spôsobuje neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
Neplatnosť skončenia ­pracovného pomeru môže na súde napadnúť zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. O neplatnosti skončenia pracovného pomeru však musí vždy rozhodnúť súd.
Skončenie pracovného pomeru sa považuje za platné, ak na súde nebol v zákonnej lehote podaný návrh na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, aj vtedy, ak súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamietne alebo ak súd konanie zastaví.
Tento článok je zameraný na neplatné skončenie pracovného pomeru a na to, aké nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru prináležia zamestnávateľovi a aké zamestnancovi.
Neplatnosť právneho úkonu
Podľa § 17 ods. 2 Zákonníka práce 
"Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis."
a)
Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán
Zákonník práce v príslušných ustanoveniach uvádza, kedy je potrebné na nejaký právny úkon získať súhlas príslušného orgánu. Takým ustanovením je napr. § 66, podľa ktorého " 
Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).
 "
Povinnosť získať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu s právnym úkonom (napr. výpoveď) nemusí ustanovovať len Zákonník práce. Túto povinnosť môže ustanoviť aj osobitný predpis, napr. zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 7 ods. 1 cit. zákona môže zamestnávateľ urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 
pozn. autora - tento úrad zatiaľ nebol zriadený a do jeho zriadenia plní jeho úlohy inšpektorát práce
 ).
Súhlas podľa uvedeného sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa (napr. v dôsledku uplynutia času, na ktorý bol dojednaný pracovný pomer).
b)
Právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov
Podľa § 74 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov:
-
výpoveď alebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.