Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2021

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, ale aj na požiadavky platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, doplnené súvisiacimi rozhodnutiami súdov.

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) pracovný pomer možno skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru, ktorý zamestnávateľ a zamestnanec môžu uplatniť len z taxatívne vymedzených dôvodov.

Na rozdiel od výpovede, pri ktorej dochádza k skončeniu pracovného pomeru až uplynutím výpovednej doby, v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru dochádza k skončeniu pracovného pomeru jeho doručením druhej zmluvnej strane. Z uvedeného dôvodu nie je možné odvolať okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré bolo doručené druhej zmluvnej strane, na rozdiel od výpovede, ktorú možno podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce odvolať len so súhlasom druhej zmluvnej strany. Nie je vylúčené, aby došlo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru aj počas výpovednej doby.

Okamžité skončenie pracovného pomeru by malo byť využívané výnimočne po dôkladnom posúdení dôvodov na jeho uplatnenie, ako aj zákonných požiadaviek jeho platnosti, inak podľa § 77 Zákonníka práce neplatnosť skončenia pracovného pomeru okamžitým skončením môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec:

a)               bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo

b)              porušil závažne pracovnú disciplínu.

Tieto dôvody predstavujú dva úplne samostatné a navzájom nesúvisiace dôvody skončenia pracovného pomeru (rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 12. 9 .2001 sp. zn. 21 Cdo 2857/2000). Zamestnávateľ môže v týchto prípadoch namiesto okamžitého skončenia pracovného pomeru uplatniť voči zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je na rozdiel od okamžitého skončenia pracovného pomeru povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Okamžité skončenie pracovného pomeru, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin

Podľa § 15 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p. trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. Preto tento dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ nemôže uplatniť najmä v prípade, ak (i) je zamestnanec len vo väzbe, (ii) zamestnanec ešte nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo (iii) zamestnanec bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti. Zákonník práce nevyžaduje, aby úmyselný trestný čin súvisel s plnením pracovných úloh zamestnanca, ale na uplatnenie tohto dôvodu na okamžité skonče

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.