Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Osobitosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″) ako základný pracovnoprávny predpis zabezpečuje ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nachádzajú v nevýhodnej situácii. Súčasťou tejto skupiny zamestnancov sú aj zamestnanci so zdravotným postihnutím. V prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím je preto nutné rátať s určitými obmedzeniami.

Kto sa považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím?

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti″) sa občan, ktorý je uznaný za invalidného v medziach zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení″), považuje za občana so zdravotným postihnutím.

Invalidný občan je občanom so zníženou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť (minimálne o 40 % oproti zdravej osobe), pričom sa predpokladá, že tento stav bude pretrvávať minimálne po dobu jedného roka.

Prípadná invalidita sa posudzuje lekárom porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby a posudzovaného, a to na základe vyšetrení a skúmaním lekárskych správ a zdravotnej dokumentácie.

Žiadosť zamestnávateľa o súhlas s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Jednou z osobitostí, ktorými Zákonník práce chráni zamestnancov so zdravotným postihnutím, je aj nutnosť požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad″) o predchádzajúci súhlas s výpoveďou. Zákonník práce v § 66 ustanovuje: „Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. ″

Konanie pred príslušným Úradom začína písomnou žiadosťou o udelenie súhlasu. Samotné konanie pred Úradom sa riadi zásadami správneho konania, preto musí byť o žiadosti zamestnávateľa rozhodnuté v lehote 30 dní od začatia konania, teda od prijatia žiadosti zamestnávateľa. Pokiaľ ide o zvlášť z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.