Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Použitie zaručeného elektronického podpisu v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“) sa ustanovuje písomná forma pracovnej zmluvy. Rovnako v § 226 ods. 2 ZP sa ustanovuje písomná forma dohody o vykonaní práce, v § 228 ods. 1 ZP písomná forma dohoda o brigádnickej práci študentov, v § 228a ods. 2 písomná forma dohoda o pracovnej činnosti. Rovnako sa v § 61 ods. 1 ZP hovorí o písomnej forme výpovede a v § 70 ZP o písomnej forme okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Podľa § 1 ods. 4 ZP: Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa odseku 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.” Podľa § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) „Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“

Praxou je kladená otázka, či je § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka použiteľný na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch. T. j. či možno uzatvárať a končiť pracovnoprávne vzťahy aj elektronickými prostriedkami.

V kontexte § 38 ZP a § 1 ods. 4 ZP sa možno domnievať, že nemožno použiť ustanovenie § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, pretože ZP upravuje lex specialis pravidlá a nie je možné aplikovať pravidlá z Občianskeho zákonníka, pokiaľ ide o formu právnych úkonov.

Podľa § 18 ZP: „Zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.” Uvedené ustanovenie explicitne nevylučuje aplikáciu pravidiel OZ o návrh a protinávrhu, pretože ZP detailne nerieši niektoré aspekty uzatvárania zmluvy, ale ich použitie je do istej miery obmedzené povahou pracovnoprávneho vzťahu.

Pozri aj Komentár k Zákonníku práce, Švec, M. – Toman, J. a kol. (Wolters Kluwer, 2019), text k § 18 ZP

„Zmluva sa v zmysle § 18 ZP považuje za uzatvorenú, len čo sa účastníci dohodnú na jej obsahu. Právny poriadok vyžaduje bezvýhradný súhlas obidvoch strán zmluvy. Vzhľadom na to, že akceptácia podobne ako oferta je adresovaným právnym úkonom, vzniká až vtedy a len vtedy, keď dôjde adresátovi, t. j. oferentovi. „Zmluva, ktorá svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo zákon obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom, je od začiatku absolútne neplatná. Nie je rozhodujúce, či účastníci zmluvy o dôvode jej neplatnosti vedeli“ (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 35/1975). Vzhľadom na skutočnosť, že drvivá väčšina návrhov na uzatvorenie zmluvy je zo strany zamestnanca akceptovaná, sa domnievame, že v pracovnoprávnych vzťahoch dochádza len v minimálnej miere ku skutočnému kontraktačnému mechanizmu tak, ako ho definuje Občiansky zákonník.”

Zákonník práce v minulosti predstavoval uzatvorený systém, kde sa riešili všetky aspekty právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch. S rekodifikáciou ZP v roku 2001 došlo k čiastočnému prepojeniu ZP s Občianskym zákonníkom (pozri § 1 ods. 4 ZP) s prednosťou osobitných ustanovení ZP. Do ZP č. 311/2001 Z. z. však nebola prevzatá úprava § 244 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce, a teda dá sa predpokladať, že časť právnej úpravy je pokrytá Občianskym zákonníkom cez § 1 ods. 4 ZP, keďže ZP z hľadiska negociácie právneho úkonu obsahuje len § 18 Občianskeho zákonníka.

Ustanovenie § 244 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v poslednom účinnom znení ustanovovalo:

Zmluvy (dohody)

§ 244

(1) Zmluva (dohoda) dojednaná podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov je uzavretá, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

(2) Návrh na uzavretie zmluvy treba prij

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.