Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxi

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pracovnoprávna zodpovednosť nastupuje vtedy, keď sú splnené obligatórne predpoklady ustanovené právnou úpravou. Pokiaľ sa tak stane, tak nastupujú sankcie, ktoré sú neželaným právnym následkom, ktoré právo ustanovuje. Právna úprava však ustanovuje aj preventívny aspekt. V § 177 a § 178 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ustanovuje predchádzanie škodám na strane zamestnanca a zamestnávateľa. Uvedené právne ustanovenia Zákonníka práce tak umožňujú eliminovať vznik pracovnoprávnej zodpovednosti, sú teda prevenciou.

Preventívny aspekt pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa

Podľa § 177 ods. 1 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

V súlade s uvedeným ustanovím Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný nedopúšťať sa protiprávneho konania, ktorého sa v prípade pracovného pomeru dopustí tým, že:

 • neriadil a nekontroloval prácu zamestnancov,
 • neutváral priaznivé pracovné podmienky a nezaisťoval bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • nezabezpečoval odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a nedodržiaval zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a Zákonníka práce,
 • neutváral priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,
 • nezabezpečoval, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
 • nezabezpečoval prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.

Pod protiprávne konanie zamestnávateľa v prípade dohôd možno zaradiť napríklad porušenie právnych povinností, ktoré ukladá Zákonník práce, pričom zamestnávateľ:

 • neutváral zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä neposkytoval potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • neoboznámil zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom sem patrí napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • neposkytol zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a nedodržiaval ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • neviedol evidenciu uzatvorených dohôd v poradí, v akom boli uzatvorené,
 • neviedol evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a neviedol evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala,
 • nerešpektoval zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých, ktoré platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd,
 • neposkytol zamestnancovi pracujúcemu na dohodu pri jej uzatvorení písomnú informáciu o minimálnej predvídateľnosti práce,
 • prideľoval mladistvému zamestnancovi práce na základe dohody, ktorými sa ohrozil jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • uzatváral dohody na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
 • pri skončení dohody nevydal zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
 • porušil niektoré z kogentných pravidiel fungovania dohôd ustanovených v § 223 ods. 2 Zákonníka práce: napríklad porušil pravidlo, že pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce, ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až § 132 Zákonníka práce.

Podľa § 177 ods. 2 Zákonníka práce platí, že na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.

Upozornenie:

Výkon uvedeného oprávnenia zamestnávateľa je potrebné zabezpečiť v súlade so zásadou zákazu diskriminácie a zásadou dobrých mravov, ktoré sú ustanovené v čl. 1 a čl. 2 základných zásad Zákonníka práce, pričom ide o kogentnú právnu úpravu.

Postup zamestnanca v prípade diskriminácie

Porušenie princípu rovnakého zaobchádzania napríklad diskrimináciou alebo porušovaním dobrých mravov zamestnávateľom je zamestnávateľovým protiprávnym konaním, ktoré zamestnanca oprávňuje uplatniť postup oc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.