Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 6/2020

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie je ani opačná situácia, keď na základe rozhodnutia obce ako zriaďovateľa prestáva existovať škola ako právny subjekt a stráca právnu subjektivitu. Škola prestáva byť právnickou osobou. Či škola má, alebo nemá právnu subjektivitu, má rozmanité dopady. Najvýraznejšie sa však rozdiely prejavujú v súkromnoprávnych vzťahoch. Iba právnická osoba je spôsobilá samostatne vystupovať v súkromnoprávnych vzťahoch, t.j. pracovnoprávnych, občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Príspevok analyzuje vplyvy zmeny právnej subjektivity školy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Univerzálne právne nástupníctvo
V pracovnoprávnej rovine treba pri zmene právnej subjektivity školy vždy vyriešiť pracovnoprávne vzťahy zamestnancov dotknuté zmenou právnej subjektivity školy tak, aby ich kontinuita a práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostali zachované.
Pri zmene právnej subjektivity školy sa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov stáva škola právnym nástupcom obce alebo, naopak, obec sa stáva právnym nástupcom školy v pracovnoprávnych vzťahoch.
Ak zaniká zamestnávateľ s právnym nástupníctvom, dochádza ku 
generálnej sukcesii práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 na iný nástupnícky subjekt, t.j. 
k univerzálnemu právnemu nástupníctvu
 . Zmena na strane zamestnávateľa nespôsobuje zmenu v pracovnoprávnych vzťahoch, naopak, zostáva zachovaná kontinuita pracovnoprávnych vzťahov.
Preberajúceho zamestnávateľa viažu existujúce platné pracovné zmluvy v takom istom rozsahu a takým istým spôsobom ako doterajšieho zamestnávateľa. Pracovné pomery teda nie sú ukončované a nanovo uzatvárané.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") zakotvuje generálnu sukcesiu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri zmene zamestnávateľa v prípade, že existuje právny nástupca. Pracovnoprávna úprava nezakotvuje spôsoby zániku zamestnávateľa. Pre generálnu sukcesiu je rozhodujúce iba to, že doterajší zamestnávateľ má právneho nástupcu.
Pri zmene zamestnávateľa si však zamestnávateľ musí zachovať svoju identitu. Prechod práv nastáva automaticky zo zákona a nemôže byť podriadený úmyslu pôvodného zamestnávateľa alebo nového zamestnávateľa. Ak teda dôjde k prechodu, vstupuje nový zamestnávateľ do práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k okamihu prechodu nezávisle od výkonu osobitného právneho úkonu.
Prechod pracovného vzťahu vedie k zmene v zmluvnej strane, obsah pracovnej zmluvy zostáva nedotknutý.
Napríklad na základe rozhodnutia obce sa zriadi základná škola s materskou školou ako právnická osoba. Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.: 
"Školy sa môžu spájať splynutím do jednej právnickej osoby, ktorou je základná škola s materskou školou."
Poradie vydania jednotlivých dokumentov relevantných pre existenciu výchovno-vzdelávacieho zariadenia možno vyjadriť nasledujúcou schémou:
 
Na základe pridelenia identifikačného čísla Štatistickým úradom SR bude nový právny subjekt (škola) zapísaný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.