Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovnoprávne novinky na úrovni Európskej únie – rovnaké odmeňovanie bez ohľadu na pohlavie, podmienky práce pre platformy a podpora stážistov

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: JUDr. Simona Makúchová, Advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Pracovnoprávna legislatíva sa už dávno netvorí iba na národnej úrovni. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") bol už niekoľkokrát novelizovaný z dôvodu nevyhnutnosti transpozície smerníc EÚ a podľa aktuálnej legislatívnej činnosti prebiehajúcej v európskych inštitúciách čakajú slovenské pracovnoprávne predpisy ďalšie novelizácie.

 

Okrem už schválenej smernice, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty[1] (ďalej len „Smernica o rovnakom odmeňovaní“) sa v legislatívnom procese EÚ aktuálne schvaľuje návrh znenia smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy[2] (ďalej len „Smernica o práci pre platformy“) a v štádiu návrhu predloženého Európskou komisiou evidujeme začiatok schvaľovacieho procesu k smernici o stážach[3] (ďalej len „Smernica o stážach“).

Smernica o rovnakom odmeňovaní

Smernica o rovnakom odmeňovaní bola prijatá dňa 10. mája 2023, pričom lehota na transpozíciu danej smernice je stanovená až do 7. júna 2026.

Primárnym cieľom Smernice o rovnakom odmeňovaní je nastavenie minimálnych pravidiel na posilnenie dodržiavania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, zákazu akejkoľvek priamej alebo nepriamej diskriminácie v odmeňovaní z dôvodu pohlavia a v neposlednom rade transparentnosti odmeňovania a dôraznejšieho presadzovania práva na rovnakú odmenu.

Vzhľadom k tomu, že v našom právnom poriadku máme zakotvenú v § 119a Zákonníka práce zásadu rovnakej mzdy za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty, a v neposlednom rade sa diskriminácia na pracovisku (aj na základe pohlavia) zakazuje podľa Antidiskriminačného zákona[4], vynára sa otázka, či nová Smernica o rovnakom odmeňovaní prináša nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov. Áno, prináša, a to niekoľko. Dôvodom je do veľkej miery pretrvávajúca nerovnosť medzi finančným ohodnotením mužov a žien, pričom na Slovensku sa priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v rámci štátov OECD medziročne zvýšil na úroveň 17,2 % za rok 2022 z hodnoty 16,6 % za rok 2021.

Medzi nové povinnosti zamestnávateľov možno zaradiť najmä nasledujúce:

 • podávanie komplexných správ o rozdieloch v odmeňovaní medzi ich zamestnancami na základe rodovej príslušnosti v pravidelných intervaloch príslušnému orgánu;
 • oboznámenie zamestnancov s kritériami, ktoré sa používajú na určenie odmien, jednotlivých úrovní odmien a platového postupu zamestnancov;
 • na základe žiadosti jednotlivých zamestnancov poskytovanie informácií o úrovni ich individuálnej odmeny a o úrovniach odmien porovnateľných zamestnancov s rozdelením údajov podľa pohlaví;
 • vykonanie tzv. spoločného posúdenia odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov s cieľom identifikovať a odstrániť rozdiel v odmeňovaní mužov a žien nad 5 %, ktorý nemožno odôvodniť objektívnymi, rodovo neutrálnymi kritériami a do šiestich mesiacov sa neriešil;
 • sprístupnenie uvedeného spoločného posúdenia svojim zamestnancom a príslušným orgánom;
 • poskytovanie informácií, aké sú rodové rozdiely v odmeňovaní a podiel žien a mužov, ktorí dostávajú doplnkové alebo pohyblivé zložky (táto požiadavka sa postupne zavedie od 7. 6. 2027 pre zamestnávateľov s viac ako 100 pracovníkmi v závislosti od veľkosti podniku);
 • zákaz požadovať od uchádzačov informácie o súčasných alebo predchádzajúcich odmenách;
 • zabezpečenie, aby oznámenia o voľných pracovných miestach a názvy pracovných miest boli rodovo neutrálne a aby boli postupy prijímania zamestnancov nediskriminačné.

Sankcie na úrovni národnej legislatívy za nedodržanie zásady rovnakej mzdy za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty a za vyššie uvedené povinnosti by mali zahŕňať pokuty, v dostatočne primeranej a odrádzajúcej výške, pričom okrem finančných sankcií by sa nedodržanie povinností v tejto oblasti malo klasifikovať ako závažné porušenie povinností v oblasti pracovného práva. Takéto preukázané závažné porušenie, za ktoré bola udelená právoplatná sankcia, by znamenalo nemožnosť účasti zamestnávateľa ako podnikateľského subjektu na verejných obstarávaniach na určitú dobu od právoplatnosti udelenej sankcie.

Lehota na transpozíciu Smernice o rovnakom odmeňovaní síce uplynie až v júni 2026, avšak s ohľadom na rozsah zavádzaných povinností na strane zamestnávateľov je pravdepodobné, že k transpozícii smernice dôjde v skoršom termíne. Zároveň je potrebné dodať, že globálne spoločnosti sa už dnes touto témou zaoberajú a pripravujú sa na zavedenie interných procesov.  

Smernica o práci pre platformy

Členské štáty schválili kompromisný návrh textu Smernice o práci pre platformy. Ide v podstate o revolučný návrh, keďže podmienky práce pre platformy neboli doteraz v niektorých štátoch takmer vôbec upravené, v niektorých štátoch boli upravené rozdielne a absentovala aspoň rámcová úprava na úrovni EÚ.

Návrh Smernice o práci pre platformy vychádza z toho, že flexibilita a rýchly nárast tejto formy zamestnania môže viesť k neistým pracovným podmienkam, ktoré negatívne ovplyvňujú tých, ktorí túto prácu vykonávajú. V celej EÚ sa ukazuje, že ľudia pracujúci pre platformy často nemajú rovnaké práva ako pracovníci v tradičných pracovných (zamestnaneckých) vzťahoch. Tento nedostatok ochrany je ešte zreteľnejší v kontexte algoritmického riadenia, kde sú pracovníci vystavení vykorisťovaniu. Cieľom smernice je preto zabezpečiť, aby technologický pokrok neporušil práva, ktoré sa podarilo dosiahnuť v EÚ na úrovni zamestnancov.

Platformy budú povinné:

 • poskytnúť súkromný komunikačný kanál pre pracovníkov a ich zástupcov priamo v aplikácii danej platformy (alebo obdobným spôsobom);
 • plniť si informačnú povinnosť voči členským štátom a zástupcom zamestnancov (napríklad o počte pracujúcich osôb, odpracovaných hodinách či priemernom príjme);
 • uhrádzať náklady na špecialistu, ktorý pomáha zástupcom zamestnancov v procese informovania a konzultácií (čl. 13 ods. 3 Smernice).

Postavenie pracovníkov pre platformy často nezodpovedá skutočným pracovným podmienkam. Súdne spory v celej EÚ iniciované práve pracovníkmi platforiem sú častým výsledkom nejasnej klasifikácie pracovných vzťahov. Návrh Smernice o práci pre platformy rozlišuje medzi „osobou pracujúcou na platforme“ a „pracovníkom platformy“, pričom návrh Smernice priznáva prvej skupine práva bez ohľadu na pracovnoprávny status.

Ďalšou novinkou je podrobná úprava podmienok algoritmického riadenia. Algoritmické riadenie predstavuje ucelený súbor pravidiel, ktorými sa riadi umelá inteligencia a týka sa všetkých osôb pracujúcich pre digitálne platformy bez ohľadu na ich pracovnoprávny status. Dôraz sa kladie na transparentnosť a informovanie o všetkých druhoch rozhodnutí podporovaných alebo prijímaných automatizovanými rozhodovacími systémami. Kľúčovým faktorom je ľudský dohľad, pričom dôležité rozhodnutia musí prijímať človek (napr. zrušenie konta), a to sa týka aj rozhodnutí, ktoré majú rovnocenné nepriaznivé dôsledky (napr. pozastavenie prístupu na účet v aplikácii na 15 minút. Pracovníci budú mať aj s tým súvisiace právo na vysvetlenie rozhodnutia, ako aj právo na preskúmanie a odvolanie (možnosť podať žiadosť o nápravu) voči rozhodnutiu prijatému automatizovanými systémami.

Na to, aby návrh Smernice o práci pre platformy nadobudol platnosť, musí byť ešte formálne prijatý v Európskom parlamente, ako aj ministrami členských krajín.

Smernica o stážach

V ranných štádiách legislatívneho procesu EÚ sa nachádza ďalšia smernica, a to Smernica o stážach. Problematika stáží bola doteraz riešená na úrovni EÚ iba v rámci odporúčania Rady k rámcu kvality pre stáže z roku 2014 s cieľom riešiť otázky kvality a inkluzívnosti stáží, ako sú spravodlivá mzda a prístup k sociálnej ochrane. Cieľom návrhu Smernice o stážach z dielne Európskej komisie je pomoc členským štátom zlepšovať a presadzovať kvalitné pracovné podmienky pre stážistov a zároveň bojovať proti vydávaniu riadnych pracovnoprávnych vzťahov za stáže.

Medzi kľúčové prvky návrhu Smernice o stážach patrí:

 • odporúčanie spravodlivej odmeny pre stážistov,
 • zabezpečenie prístupu stážistov k primeranej sociálnej ochrane vrátane primeraného krytia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu,
 • vymenovanie mentora, ktorý bude stážistom poskytovať cielenú podporu a poradenstvo,
 • podpora rovnakého prístupu k možnostiam stáží prostredníctvom oslovovania ľudí v zraniteľných situáciách a zabezpečením prístupnosti pracovísk pre stážistov so zdravotným postihnutím,
 • umožnenie hybridnej práce a práce na diaľku tým, že sa zabezpečí, aby stážisti dostali potrebné vybavenie,
 • zvyšovanie šance sa zamestnať prostredníctvom dodatočného kariérneho poradenstva a stimulov pre poskytovateľov stáží, aby stážistom ponúkli po skončení stáže riadne pracovné miesto.

O návrhu Smernice o stážach bude následne diskutovať Európsky parlament a členské štáty na úrovni príslušných ministrov.[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32023L0970

[2] Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0762&qid=1711369031744

[3] Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšovaní a presadzovaní pracovných podmienok stážistov a o boji proti pravidelnému pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú maskované ako stáže: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2005(INL)

[4] Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.