Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 5/2021

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok.

Tento článok informuje o povinnosti zamestnávateľa vydať zamestnancovi oba spomínané dokumenty, o ich náležitostiach a rozdiele medzi nimi. Ďalej tento článok poukazuje na rozhodovaciu prax súdov v súvislosti s pracovným posudkom.

Potvrdenie o zamestnaní, ako aj pracovný posudok vydá zamestnávateľ zamestnancovi bez ohľadu na spôsob skončenia pracovného pomeru (výpoveďou, dohodou, okamžitým skončením pracovného pomeru a pod.) a nehľadiac na to, či toto skončenie inicioval zamestnanec alebo zamestnávateľ.
Vydanie potvrdenia o zamestnaní (tzv. zápočtového listu) je povinnosťou zamestnávateľa bez ohľadu na to, či o jeho vystavenie zamestnanec požiada alebo nie. O vydanie pracovného posudku musí však zamestnanec požiadať sám (na rozdiel od potvrdenia o zamestnaní).
Zákonník práce v súvislosti s pracovným posudkom a potvrdením o zamestnaní ustanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný uvedené doklady zamestnancovi vydať, aké náležitosti majú obsahovať, resp. čo je ich súčasťou, a ustanovuje aj možnosť zamestnanca brániť sa v prípade, keď so skutočnosťami uvedenými v týchto dokumentoch nesúhlasí.
Právny rámec
Podmienky upravujúce vydanie uvedených dokumentov, ich náležitosti, ako aj možnosť obrany voči obsahu potvrdenia o zamestnaní a obsahu pracovného posudku upravuje Zákonník práce v ustanovení § 75.
Podľa § 41 ods. 5 Zákonníka práce zamestnávateľ môže od fyzickej osoby (potenciálneho zamestnanca), ktorá už bola zamestnávaná, požadovať, aby táto osoba predložila pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní.
Pracovný posudok
Pracovný posudok je dokument, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť ďalšie pracovné uplatnenie zamestnanca a jeho pozíciu na pracovnom trhu. Zákonník práce neustanovuje obsah pracovného posudku. Z dikcie § 75 ods. 1 tretej vety Zákonníka práce však vyplýva, že zamestnávateľ by mal uviesť len tie skutočnosti, ktoré sú podstatné v súvislosti s prácou, ktorú zamestnanec u zamestnávateľa vykonával.

Zákonník práce v § 75 ods. 1 tretej vete ustanovuje:

„Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.“

Skutočnosti, ktoré sa týkajú rodinného, súkromného života zamestnanca, do pracovného posudku nepatria. Obsah pracovného posudku totiž musí rešpektovať nielen právo na ochranu osobnosti zamestnanca, ale aj jeho právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Pri tvorbe obsahu pracovného posudku by mal zamestnávateľ vychádzať najmä z hodnotenia pracovnej činnosti zamestnanca, jeho vzťahu k práci (napr. či bol zamestnanec iniciatívny, ako si vedel organizovať prácu a pod.), ale aj z dosahovaných pracovných výsledkov. Pracovný posudok by mal obsahovať objektívne hodnotenie zamestnanca v súvislosti s pracovným výkonom, jeho pracovnými výsledkami a dosiahnutou kvalifikáciou, ako aj posúdenie organizačných, analytických a iných schopností zamestnanca vo vzťahu k vykonávanej práci.
K obsahu pracovného posudku vydal Najvyšší súd Českej republiky rozsudok (z 15. novembra 2005, sp. zn. 21 Cdo 241/2005), podľa ktorého sa pracovný posudok musí obmedziť na konkrétne hodnotenie činnosti zamestnanca u bývalého zamestnávateľa a nemôže vyjadrovať subjektívny hodnotiaci názor zamestnávateľa na vhodnosť budúceho pôsobenia zamestnanca v určitom okruhu pracovných činností. Podľa predmetného rozsudku posudok o pracovnej činnosti môže obsahovať informácie o funkciách, ktoré zamestnanec zastával, ak ide o funkciu, ktorá má bezprostredný vzťah k výkonu práce posudzovaného zames
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.