Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 5/2021

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domáckej práce a tele­práce, ale jej podstata a základné charakteristiky sa nezmenili. V pracovnoprávnej oblasti sa v súvislosti s výkonom práce z domu stretávame s dvoma pojmami, ktorými sú home office ako príležitostná práca z domu a domácka práca/telepráca ako pravidelná práca z domu.

Právna úprava Slovenskej republiky vymedzuje len pojem domácka práca, ale pojem home office nepozná. Anglické znenie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 177 z roku 1996 upravuje tzv. home work, pričom slovenské znenie prekladu dohovoru používa slovné spojenie "práca doma". Domácka práca/telepráca a home office majú spoločnú vlastnosť, ktorá spočíva v tom, že ide o špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné (hocijaké) miesto výkonu práce, najčastejšie bydlisko (domácnosť) zamestnanca.
Výkon domáckej práce a telepráce Zákonník práce naďalej umožňuje len u zamestnancov, s ktorými má zamestnávateľ uzatvorenú pracovnú zmluvu. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru takto pracovať nemôžu.
Novela Zákonníka práce upresňuje, že o domácku prácu/teleprácu ide vtedy, 
ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne z domácnosti zamestnanca
 . Navyše na výkon domáckej práce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve.
Medzi základné charakteristiky domáckej práce a telepráce patrí:
-
na výkon práce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve,
-
ide o výkon práce z domácnosti, kedy ide o miesto dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
-
miesto výkonu práce musí byť dohodnuté v pracovnej zmluve (podstatná náležitosť pracovnej zmluvy),
-
pravidelný výkon práce z domácnosti,
-
druh práce musí byť možné vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa,
-
pracovný čas primárne rozvrhuje zamestnávateľ, ale zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si bude rozvrhovať pracovný čas sám,
-
zamestnávateľ má povinnosť uhrádzať zamestnancovi preukázateľne zvýšené výdavky spojené s používaním jeho vlastných prostriedkov (podmienkou je existencia dohody o ich používaní),
-
len výkon práce v pracovnom pomere.
Spoločným znakom
 domáckej práce a telepráce je, že ide o pravidelný výkon práce v domácnosti zamestnanca, pričom za domácnosť sa považuje akékoľvek iné dohodnuté miesto mimo pracoviska zamestnávateľa; nemusí to teda byť len domácnosť zamestnanca v štandardnom význame tohto pojmu (trvalý či prechodný pobyt zamestnanca), ale aj iné miesto (chalupa, kaviareň a pod.). Podstatné teda je, že výkon práce je mimo pracoviska zamestnávateľa.
Hlavným odlišným znakom
 tele­práce od domáckej práce je, že pri telepráci sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza 
pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku
 . Ani pri domáckej práci nie je vylúčené použitie informačnej technológie (napr. tablet, počítač), ale ide predovšetkým len o jeden z nástrojov, ktorý je určený na výkon domáckej práce. Pri telepráci sa však informačná technológia používa nielen na výkon práce, ale slúži aj k pravidelnému elektronickému prenosu údajov (dát) medzi zamestnancom a zamestnávateľom. To znamená, že ak zamestnanec používa pri práci napr. telefón, počítač aj na komunikáciu so zamestnávateľom, ide o teleprácu (napr. zamestnanci na call centrách, grafici, účtovníci, programátori).
O teleprácu nepôjde, ak úlohou zamestnanca je vykonať prácu (napr. pripraviť internú smernicu k stravovaniu zamestnancov) a výsledok svojej práce zaslať zamestnávateľovi prostredníctvom e-mailu. Aj v tomto prípade sa pri výkone práce používa počítač (informačná technológia), ale len na uľahčenie práce, a nie na pravidelné spojenie sa so zamestnávateľom, t.j. nedochádza tu k pravidelnému toku údajov.
Od práce z domácnosti, ktorá je upravená v § 52 ods. 1 ZP, treba odlišovať výkon práce z domu formou home office. O výkon práce 
formou home office
 ide v prípade, ak zamestnanec vykonáva prácu doma iba príležitostne, t.j. nejde o "trvalú pravidelnú" prácu z domácnosti podľa § 52 ods. 1 ZP, ale o príležitostnú prácu z domu podľa § 52 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého: 
"Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje."
 Aj výkon práce z domu formou home office teda treba odsúhlasiť či dohodnúť.
 domácka práca/telepráca -> výkon práce z domácnosti pravidelne (dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve)
home office -> výkon práce z domácnosti nepravidelne (so súhlasom alebo po dohode so zamestnávateľom) 
Deliacim kritériom, kedy ide a kedy nejde o domácku prácu/teleprácu, je naďalej 
otázka pravidelnosti výkonu
 práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Pod pojmom "pravidelnosť" možno rozumieť, že práca z domácnosti sa bude 
pravidelne vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti
 (napr. jeden, dva dni v týždni).
Uvedené vyplýva z § 52 ods. 1 ZP: " 
Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o: a) domácku prácu, b) teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.
Za domácku prácu/telepr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.