Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Rozdiel medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zamestnanec nedodržiava zamestnávateľom určené termíny, zamestnanec príde neskoro na pracovisko, zamestnanec príde na pracovisko pod vplyvom alkoholu, zamestnanec si zoberie z práce nepredaný tovar po záruke, zamestnanec neuskutoční určený počet telefonátov .... a mohli by sme pokračovať.

Zamestnávateľ nemá záujem ďalej zamestnávať takéhoto zamestnanca. V praxi je potrebné určiť, či sa zamestnanec dopustil porušenia pracovnej disciplíny alebo neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Často však dochádza k zamieňaniu dôvodu napomenutia zamestnanca a výpovedného dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh a porušenia pracovnej disciplíny. 

Porušenie pracovnej disciplíny

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) neposkytuje presnú definíciu pracovnej disciplíny, avšak v praxi sa chápe ako určitý súhrn povinností zamestnanca, ktoré musí pri výkone svojej práce dodržiavať.

Tieto povinnosti môžu vychádzať napríklad zo Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z pracovnej zmluvy alebo v neposlednom rade aj z interných predpisov zamestnávateľa.

Medzi základné povinnosti zamestnanca ustanovené § 81 Zákonníka práce patrí napríklad pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených zamestnancov, dodržiavať pracovný čas. Porušenie pracovných povinností, ktoré je zamestnanec viazaný dodržiavať, následne tvorí základ porušenia pracovnej disciplíny.

Závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zákonník práce rozlišuje dva stupne porušenia pracovnej disciplíny, a to závažné a menej závažné.

V závislosti od intenzity porušenia disciplíny a okolností následne zamestnanec čelí rôznym dôsledkom. Zamestnávateľ môže vo svojich interných predpisoch upraviť, čo považuje za závažné a čo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V prípade súdneho sporu však súd nie je takouto kategorizáciou viazaný.

V praxi sa za závažné porušenie pracovnej disciplíny považujú len tie najzásadnejšie porušenia, ako napríklad požívanie alkoholu na pracovisku, krádež, fyzické napadnutie nadriadeného a

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.