Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu neospravedlnenej absencie

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2021

Pracovný pomer, ktorý je uzatvorený medzi zamestnancom a zamestnávateľom, možno skončiť jedným zo spôsobov, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Iný spôsob skončenia pracovného pomeru ako je v danom ustanovení sa neumožňuje. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je pre zamestnanca veľmi „citlivá“ téma, a to najmä v prípade, ak sa pracovný pomer končí so zamestnancom z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, ku ktorej došlo pre neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci.

Aké možnosti má zamestnávateľ, keď zamestnanec poruší pracovnú disciplínu a za akých podmienok môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Absencia ako porušenie pracovnej disciplíny
Zákonník práce pojem "pracovná disciplína" vo svojich ustanoveniach nedefinuje, ale len stanovuje, že zamestnanec je povinný ju dodržiavať. Uvedené vyplýva aj z ust. § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, v zmysle ktorého: 
"Odo dňa, kedy vznikol pracovný pomer je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu."
 Pracovná disciplína predstavuje 
súhrn rôznorodých povinností,
 ktoré musí zamestnanec riadne dodržiavať a ktoré vyplývajú najmä z platných právnych predpisov (napr. Zákonníka práce), z pracovnej zmluvy, z kolektívnej zmluvy a z interných smerníc zamestnávateľa (ak s ním bol zamestnanec oboznámený).
Jednou zo základných povinností zamestnanca je byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Ak si zamestnanec v dohodnutej alebo zamestnávateľom určenej pracovnej dobe neplní svoje pracovné povinnosti na pracovisku, 
ide o neospravedlnenú absenciu (neprítomnosť) zamestnanca v práci
 . Výnimkou sú len prípady, keď absencia zamestnanca je spôsobená preukázateľnou zákonnou prekážkou (napr. ošetrenie u lekára, dočasná pracovná neschopnosť), keď ide ospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci). V praxi k neospravedlnenej absencii dochádza najmä v nasledovných prípadoch:
-
zamestnanec nedodržiava dohodnutú alebo určenú pracovnú dobu, čo sa prejavuje takým konaním, že zamestnanec má neskoré príchody do práce alebo skoršie odchody z práce, nedodržia dĺžku prestávok na obed,
-
zamestnanec zamešká jednu alebo viac pracovných zmien bez zdôvodnenia,
-
zamestnanec úplne prestane chodiť do zamestnania.
Neospravedlnenou absenciou sa teda rozumie neospravedlnené zameškanie práce, a teda pracovnej zmeny alebo jej časti. Aj v prípade neoprávneného čerpania dovolenky, keďže aj čerpanie dovolenky bez toho, aby mu jej nástup zamestnávateľ určil alebo aspoň s nástupom súhlasil, predstavuje neospravedlnenú absenciu zamestnanca v práci.
______________________________
§ Z judikatúry:
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slove, zo dňa 27.4.2011, sp. zn.: 5 Cdo 81/2010): "O neospravedlnenú absenciu zamestnanca ide vtedy, ak zamestnanec v dohodnutom pracovnom čase neplní svoje pracovné povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru z dôvodu neprítomnosti na dohodnutom pracovisku a ak neprítomnosť nie je spôsobená jeho preukázanou pracovnou neschopnosťou, čerpaním dovolenky v súlade so Zákonníkom práce, udelením neplateného pracovného voľna alebo zákonnou prekážkou v práci."
______________________________
Ak zamestnanec zavinene (úmyselne alebo nedbanlivostne) poruší svoje povinnosti 
dochádza k porušeniu pracovnej disciplíny
 . Toto porušenie posudzuje zamestnávateľ. Intenzita porušenia pracovnej disciplíny je jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu (sankcie) za porušenie pracovnej disciplíny.
Zákonník práce rozlišuje medzi dvoma intenzitami porušenia pracovnej disciplíny - 
závažné a menej závažné
 , pričom nevymedzuje rozdiel medzi závažným a menej závažným porušením pracovnej disciplíny. Vzhľadom na to, že Zákonník práce nestanovuje ani dôvody, keď ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny a keď ide o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, je na zamestnávateľovi, aby:
-
kvalifikoval určité ­správanie ako porušenie pracovnej dis­ciplíny,
-
kvalifikoval stupeň porušenia pracovnej disciplíny, t.j. či ide o závažné alebo menej závažné porušenia pracovnej disciplíny.
Aby zamestnanec vedel, čo považuje zamestnávateľ na pracovisku za závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, je vhodné upraviť a 
konkretizovať tieto inštitúty v internej smernici
 zamestnávateľa (napr. v pracovnom poriadku). Zamestnanec tak bude vopred oboznámený, v ktorých prípadoch poruší pracovnú disciplínu a zamestnávateľ môže voči nemu uplatniť sankcie (postihy).
Sankcie za porušenie ­pracovnej disciplíny nie sú v Zákonníku práce taxatívne vymenované. Je vecou zamestnávateľa, ako určité konanie zamestnanca zhodnotí a aké dôsledky voči zamestnancovi vyvodí. Preto je vhodné aj sankcie konkretizovať tieto v internej smernici zamestnávateľa (napr. v pracovnom poriadku).
Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnávateľa musia byť v súlade s právnymi predpismi a jeho konanie je preskúmateľné zo strany súdu a orgánov inšpekcie práce. Medzi miernejšie sankcie za porušenie pracovnej disciplíny možno zaradiť napríklad 
pokarhanie
 alebo 
napomenutie zodpovedného zamestnanca
 . Prísnejšou sankciou je 
uplatnenie inštitútu krátenia dovolenky
 až 
skončenie pracovného pomeru
 . Je ich vhodné použiť až v prípade, keď miernejšie sankcie neviedli k náprave.
Prehľad sankcií za porušenie pracovnej disciplíny 
Sankcie Právna úprava
Napomenutie Zákonník práce pojem „napomenutie“ alebo „pokarhanie“ neupravuje, preto je vhodné tento druh sankcie upraviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa.
Krátenie dovolenky Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu je možné krátiť dovolenku v rozsahu 1 až 2 dni (§ 109 ods. 3 Zákonníka práce)
Zníženie/Kráteni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.