Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Status mladistvého zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2020

Postavenie mladistvých zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch vykazuje pomerne dosť veľa špecifík. Je to dané predovšetkým tým, že mladistvý zamestnanec je osobou mladšou ako 18 rokov a fyzický i duševný vývoj jeho osobnosti ešte nie je plne ukončený. V tomto článku bližšie zhodnotíme zvláštnosti, ktoré sú typické pre mladistvého zamestnanca podľa noriem slovenského pracovného práva.

Kódex pracovného práva, ktorým je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) reflektuje vo výraznej miere postavenie mladistvého zamestnanca. Už v čl. 7 základných zásad Zákonníka práce zákonodarca zdôrazňuje takú prípravu mladistvého zamestnanca na povolanie a také rešpektovanie jeho pracovných podmienok, ktoré dbajú na rozvoj telesných a duševných schopností mladistvého.

Založenie pracovného pomeru

Pracovný pomer sa podľa slovenského práva zakladá pracovnou zmluvou a rovnako je to aj v prípade mladistvého zamestnanca. V jeho prípade je však nevyhnutné splniť aj ďalšie podmienky určené v § 41 Zákonníka práce. Prvou podmienkou je predchádzajúce lekárske vyšetrenie mladistvého a tiež vyjadrenie jeho zákonného zástupcu. Vyjadrenie však podľa nášho názoru neznamená nevyhnutný súhlas, pretože vyjadrením zákonného zástupcu predsa bude aj jeho prípadný nesúhlas so založením pracovného pomeru. Zamestnávateľ má súčasne podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce informačnú povinnosť voči mladistvému zamestnancovi a v prípade definovaných ľahkých prác aj voči jeho zákonnému zástupcovi o potenciálnych rizikách vykonávanej práce a BOZP opatreniach. Konkrétne ide o ľahké práce neohrozujúce bezpečnosť, vývoj, zdravie, školskú dochádzku mladistvého zamestnanca pri jeho (spolu)účinkovaní na kultúrnych resp. umeleckých predstaveniach, športových alebo reklamných činnostiach.

Práce zakázané mladistvým zamestnancom

Zákonník práce vymedzuje okruh povolených prác pre mladistvých zamestnancov len veľmi stroho. Podľa § 173 Zákonníka práce môže zamestnávateľ zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú adekvátne ich fyzickému a rozumovému rozvoju a ich výkon neohrozuje mravnosť. Na druhej strane zákonodarca zvolil aj nega

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.