Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Status tehotnej zamestnankyne v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 1/2021

Jedným zo znakov právneho poriadku moderného demokratického štátu je, že poskytuje zvláštnu ochranu slabším subjektom. Táto skutočnosť je viditeľná najmä v pracovnom práve, v rámci ktorého sa zvýhodnené postavenie garantuje napríklad mladistvým zamestnancom, zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo zamestnancom s dočasnou pracovnou neschopnosťou. Do tejto skupiny zraniteľnejších a slabších zamestnancov patrí aj tehotná zamestnankyňa

Podľa čl. 6 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) náležia tehotným zamestnankyniam pracovné podmienky, ktoré majú chrániť ich biologický stav súvisiaci s tehotenstvom. Cieľom tejto ochrany teda nie je len tehotná zamestnankyňa, ale de facto aj jej dieťa, ktoré nemá byť ani len ohrozené prácou jeho budúcej matky. Chránenými hodnotami v oboch prípadoch je teda život a zdravie obidvoch.

Zákonník práce poskytuje definíciu tehotnej zamestnankyne v § 40 ods. 6. Podľa tejto definície je tehotnou zamestnankyňou len zamestnankyňa, ktorá splnila dve jednoduché formálne podmienky:

  • písomné informovanie svojho zamestnávateľa o svojom stave,
  • predloženie lekárskeho potvrdenia o tejto skutočnosti.

Zákonník práce bližšie neurčuje, či lekárske potvrdenie musí pochádzať výlučne od gynekológa zamestnankyne. Teoreticky je prípustné, aby toto lekárske potvrdenie vydal aj všeobecný lekár zamestnankyne, avšak ten by tak mohol urobiť na základe odborného záveru gynekológa. Uznávame však, že ide o úvahu nad rámec zákona.

Keď zamestnankyňa nesplní súčasne obe uvedené podmienky, na účely Zákonníka práce nie je tehotnou zamestnankyňou, a to ani v prípade, ak by existovali viditeľné biologické znaky jej tehotenstva. Zaujímavou môže byť preto situácia, keď by zamestnávateľ napríklad skončil pracovný pomer výpoveďou s viditeľne tehotnou zamestnankyňou, ktorá si však nesplnila voči svojmu zamestnávateľovi podmienku oznámenia a preukázania tehotenstva.

Z čisto formálneho hľadiska by (za splnenia ostatných podmienok) bola táto výpoveď platná, keďže z pracovnoprávneho hľadiska nešlo o tehotnú zamestnankyňu. V praxi však medzi právnikmi existuje polemika o úplnej spravodlivosti takéhoto riešenia a vyskytujú sa aj presne opačné názory, ktoré preferujú reálny biologický stav zamestnankyne pred naplnením právnej definície tehotnej zamestnankyne. Mala by však potom pracovnoprávna definícia tehotnej zamestnankyne vôbec nejaký zmysel?

Obmedzenia pri skončení pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Vo všeobecnosti môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so svojím zamestnancom v skúšobnej dobe, výpoveďou, dohodou alebo okamžitým

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.