Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Štatút študenta

Kategória: Dohody Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak mu študent nevie predložiť potvrdenie o štatúte študenta? Môže s ním uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov?

Ustanovenie § 228 ods. 2 Zákonníka práce sa týka prípadov, ak osoba má štatút študenta podľa príslušného právneho predpisu, ale nevie v uvedenom období získať potvrdenie. Ak fyzická osoba nemá štatút študenta, nemôže mať uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov.

Byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nie je povinnosťou, ale právom občana po splnení zákonom stanovených podmienok. Podmienky pre zaradenie občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie upravuje zákon o službách zamestnanosti.

Podľa § 34 ods. 14 písm. b) zákona o službách zamestnanosti sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie nezaradí občan, ktorý sa sústavne pripravuje na povolanie.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole (podľa zákona č. 245/2008 Z. z.) (ďalej len „stredná škola“) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (podľa zákona č. 131/2002 Z. z.).

Podľa § 35 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie:

  1. bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

  2. od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

  3. po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu (zákona č. 245/2008 Z. z.), najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

  4. od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

  5. po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a

  6. najdlhšie do konca kalendárneh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.