Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Stravovanie zamestnancov v čase koronavírusu

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 4/2020

Zamestnávateľ je za podmienok stanovených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a stravovanie, ako aj zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Prestávku na odpočinok a stravovanie upravuje § 91 Zákonníka práce a oznámenie prestávky zamestnancom je upravené v § 90 Zákonníka práce. Podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 Zákonníka práce.

Nielen Slovensko, ale celý svet čelí hrozbe zvanej koronavírus COVID-19. Šírenie tohto ochorenia má vplyvy aj na pracovnoprávne vzťahy. Veľa zamestnávateľov, najmä z oblasti administratívy, umožnilo väčšine svojich zamestnancov pracovať z domu, formou tzv. home office. Zamestnávateľ má však povinnosť zabezpečovať stravovanie svojim zamestnancom aj keď pracujú formou home office-u.

Tento článok pojednáva o povinnostiach zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečovaním stravovania zamestnancov v čase koronavírusu a o tom, ako sa dá bezpečne táto povinnosť splniť zo strany zamestnávateľa.

Povinný a oprávnený subjekt

Zamestnávateľ vystupuje ako subjekt, ktorý je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať stravovanie. Zamestnávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným subjektom je zamestnanec, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu v pracovnom pomere (aj v kratšom pracovnom pomere), ak je jeho pracovná zmena dlhšia ako štyri hodiny.

Stravovanie podľa Zákonníka práce

V súlade s § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách. Túto povinnosť nemá voči:

  • zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu (neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorý na pracovisku odpracoval viac ako štyri hodiny),
  • zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Z § 152 ods. 3 Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa nielen povinnosť zabezpečovať stravovanie pre svojich zamestnancov, ale aj povinnosť prispievať na jedlo.

Stravovanie môže zamestnávateľ zabezpečiť rôznymi spôsobmi, a to:

  • poskytovaním jedla vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • poskytovaním jedla v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
  • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby – napr. formou poskytovania stravných lístkov (tzv. gastrolístky) alebo formou stravovacích kariet (tzv. gastrokarty).

Zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce prispieva na stravu v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Nárok na poskytnutie stravy vzniká tomu zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Zákonník práce v § 152 ods. 2 fakultatívne umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť zamestnancovi ďalšie teplé hlavné jedlo, ak pracovná zmena zamestnanca trvá viac ako 11 hodín.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.