Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Súhlas dotknutej osoby v kontexte prevodu prevádzkovateľa (zamestnávateľa)

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Neustály priemyselný vývoj spoločnosti má za následok čoraz častejšie korporátne zmeny podnikov. V mnohých prípadoch sú spoločnosti nútené reagovať na potreby trhu i vlastnú ekonomickú situáciu práve tým, že prevádzajú niektoré zložky svojho podnikania alebo prevádzajú podnik ako celok, či „len“ delegujú vybrané činnosti podniku na iný podnik a pod. Situácie, v rámci ktorých dochádza k prevodom zamestnávateľa, či jeho hospodárskej jednotky majú vlastnú právnu reguláciu (§ 27 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ďalej len ZP).

Cieľom tejto právnej úpravy je poskytnúť ochranu slabšiemu subjektu, t. j. zamestnanom. Ustanovenie § 27 ustanovuje, že ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu. Ide o tzv. generálnu sukcesiu, t. j. na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, avšak treba zvýrazniť, že ide o práva a povinnosti týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu. Je otázne, či takú povahu má aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý dal zamestnanec zamestnávateľovi, aj keď v súvislosti s realizáciou pracovnoprávnych vzťahov. Domnievame sa, že súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udelený pôvodnému prevádzkovateľovi, čaká iný právny osud, než je generálna sukcesia.

K súhlasu podľa GDPR

K tomu, aby mohol prevádzkovateľ (každý jeden zamestnávateľ) zákonným spôsobom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, musí mať relevantný právny základ. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) upravuje šesť druhov právnych základov, medzi nimi aj súhlas dotknutej os

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.