Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu a rozdiely medzi typmi dohôd

Kategória: Dohody Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného je u slovenských zamestnávateľov veľmi rozšírené. Ako obmedzuje Zákonník práce využívanie dohôd a kedy možno jednotlivé druhy dohôd využiť a byť v súlade so zákonom?

Založenie a vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu

Založenie pracovnoprávneho vzťahu na dohodu nastáva vtedy, keď je dohoda uzatvorená, t. j. vtedy, ak dôjde k súhlasnému prejavu vôle dvoch zmluvných strán. Odvtedy je dohoda platná. Pri pracovnom pomere túto otázku upravuje § 42 ZP.

V prípade dohody o vykonaní práce sa uvádza, čo má dohoda obsahovať (§ 226 ods. 2 ZP), že táto dohoda sa uzatvára písomne a nie je uvedené, že zamestnávateľ má jedno písomné vyhotovenie dohody vydať zamestnancovi. V prípade neuzatvorenia dohody v písomnej forme je takáto dohoda podľa Zákonníka práce neplatná.

V prípade dohody o pracovnej činnosti (§ 228a ods. 2 ZP) a dohody o brigádnickej práci študentov (§ 228 ods. 1 ZP) je v zákone ustanovené, že zamestnávateľ má jedno písomné vyhotovenie dohody vydať zamestnancovi a že zamestnávateľ je ju povinný uzatvoriť písomne.

Vznik pracovnoprávneho vzťahu z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru § 1 ods. 5 ZP viaže na čas najskôr od uzatvorenia dohody, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Na uzatváranie dohôd sa nevzťahujú ustanovenia o tzv. predzmluvných vzťahoch (§ 41 ZP). Ustanovenie § 223 ods. 2 ZP ho nemá vo výpočte aplikovateľných ustanovení (a § 41 ZP sa nena-chádza v prvej časti Zákonníka práce). Na dohody sa však vzťahujú ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a § 13 ZP. Zároveň v zmysle odkazu § 223 ods. 2 ZP sa aplikuje prvá časť Zákonníka práce, ktorá odkazuje cez § 1 ods. 4 ZP na prvú časť Občianskeho zákonníka (a s tým spojené § 43a a nasl. OZ).

Vznik pracovnoprávneho vzťahu na dohodu nastáva teda vtedy, keď dohoda začína spôsobovať účinky (napr. prvý deň trvania, čo môže/nemusí byť aj prvý deň, kedy zamestnanec je povinný vy-konávať prácu). Pri pracovnom pomere túto otázku upravuje § 46 ZP. Na rozdiel od pracovného pomeru sa však pri dohodách nedohaduje ako podstatná náležitosť deň nástupu do práce.

Napríklad: V praxi tak v dohode býva uvedené, že dohoda sa uzatvára od – do, napr. od 1. 10. 2018 do 30. 12. 2018, a pri podpisoch je dátum uzatvorenia, napr. 28. 9. 2018.

 

Rozdiel medzi dohodou o pracovnej činnosti, dohodou o brigádnickej práci študentov a dohodou o vykonaní práce

DoVP

príležitostná činnosť vymedzená druhom práce

DoPČ

práca, ktorá je vymedzená

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.