Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v zmysle § 153 a nasl. Zákonníka práce

Kategória: Podniková sociálna politika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Sociálna politika je významnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike, ktorá je upravená v siedmej hlave zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce″). Zabezpečuje širšie vnímanie starostlivosti o zamestnancov, poskytuje určité „poľudštenie″ pracovnoprávnych vzťahov a vyvíja tlak na vytváranie priaznivých pracovných podmienok. Jednou zo súčastí sociálnej politiky je aj vzdelávanie zamestnancov a starostlivosť o ich odborný rozvoj. Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľom povinnosť starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca verzus prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

Napriek tomu, že pojmy zvyšovanie kvalifikácie a prehlbovanie kvalifikácie môžu navodiť dojem synoným, majú v pracovnom práve rozličný význam.

Zvyšovanie kvalifikácie predstavuje proces zamestnanca, ktorým získava nový stupeň vzdelania, prípadne kvalifikáciu v oblasti, ktorú doteraz nemal. Klasickým príkladom zvyšovania kvalifikácie je získanie vysokoškolského vzdelania v určitom odbore, atestácia, absolvovanie jazykového kurzu, ktorého následkom je zvýšenie jazykovej úrovne, získanie vodičského oprávnenia.

Prehlbovanie kvalifikácie, naopak, predstavuje proces, ktorým zamestnanec nezískava novú kvalifikáciu, ale obohacuje si vedomosti v už dosiahnutej kvalifikácii. Prehlbovanie kvalifikácie môže mať za následok rozšírenie, zdokonalenie, aktualizáciu, obnovenie alebo aj udržanie vedomostí.  Prehlbovanie kvalifikácie štandardne prebieha formou rôznych školení.

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Zamestnávateľ nie je oprávnený nariadiť zvyšovanie vzdelávania zamestnanca bez jeho súhlasu, pokiaľ táto povinnosť nevyplýva zo zákona (§ 140 Zákonníka práce) alebo z uzatvorenej pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ a zamestnanec sa však môžu dohodnúť na zvýšení vzdelania zamestnanca a uzatvoriť tzv. „kvalifikačnú dohodu″, v ktorej si bližšie dohodnú práva a povinnosti.

K takýmto dohodám zvyčajne dochádza v situáciách, kedy zvýšenie vzdelania zamestnanca je prospešné aj pre zamestnávateľa, a preto je ochotný vzdelávanie podporiť. Dohoda musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná. Neplatnosť však v zmysle pravidiel Zákonníka práce nemôže byť na ujmu zamestnanca, pokiaľ ju sám nespôsobil, a preto riziká z ústne uzatvorenej dohody bude niesť najmä zamestnávateľ.

Zamestnávateľ sa v dohode môže zaviazať participovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnanca poskytnutím pracovného voľna, náhrady mzdy a prípadnou úhradou ďalších nákladov spojených so štúdiom. Zamestnanec sa zaviaže zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.