Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Homeoffice a BOZP – AKTUALIZÁCIA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Čo je to „home office“?

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom home office a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (domácka práca) resp. práca podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (telepráca) v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec najčastejšie sám rozvrhuje. Práca formou home office je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta to umožňuje (§ 52 ods. 5 zákonníka práce).

V novele zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní boli prijaté ustanovenia ukotvené v § 250b zákonníka práce. Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu získal zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje. Rovnako zamestnanci získali právo vykonávať práce zo svojej domácnosti, ak to  dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti.

Pri výbere miesta vykonávania práce formou home office je potrebné zohľadniť okrem iného aj charakter vykonávanej práce. Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Povinnosti zamestnávateľa

Ak práca formou home office vyžaduje, aby zamestnanec vykonával určené pracovné činnosti prostredníctvom pracovných prostriedkov, tak je zamestnávateľ povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca (§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov).

Zamestnávateľ má povinnosť prideliť zamestnancovi pracovný prostriedok, ktorý je bezpečný a má overený stav bezpečnosti. Napr., ak je zamestnancovi pridelené elektrické náradie alebo elektrický spotrebič je potrebné, aby bola vykonaná kontrola resp. revízia elektrického ručného náradia alebo elektrického spotrebiča v pravidelných intervaloch súlade s § 13a a § 13b vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Pri vykonávaní práce prostredníctvom výpočtovej techniky je potrebné zohľadniť aj aspekt bezpečnosti v súvislosti s ochranou firemných dát a zásady ochrany osobných údajov (spôsob a ochrana pripojenia sa na internetové siete, preposielanie citlivých dokumentov, softvérové vybavenie na ochranu dát, VPN, a pod.).

Pri práci prostredníctvom výpočtovej techniky je zamestnávateľ z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami povinný najmä:

zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce (§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v platnom znení „ďalej NV SR č. 276/2006 Z. z.“),

zabezpečiť, aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov (časť A. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.),

zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám (výška, sklon, tvarovanie) (bod 1 časť C čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.),

Pozn: pri pridelení notebookov zamestnancom na prácu je potrebné prideliť aj klávesnicu a myš spĺňajúcu ergonomické požiadavky – samotná klávesnica a touchpad notebooku nespĺňajú tieto požiadavky.

Obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu zamestnanca, ak bol zamestnancovi pridelený notebook na celodennú prácu, odporúčame prideliť zamestnancovi aj monitor vhodnej veľkosti.

Zamestnávateľ nesmie opomenúť povinnosť vykonávať oboznamovanie a informovanie zamestnancov v súlade s § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené oboznamovanie je potrebné pri práci formou home office zamerať s väčším dôrazom aj na vykonávanie pracovných činností pri práci so zobrazovacími jednotkami aj vo vzťahu k ergonomickým požiadavkám na pracovné miesto, odkiaľ budú zamestnanci svoje pracovné činnosti vykonávať. Je nevyhnutné brať ohľad aj na oboznámenie zamestnancov so zásadami správneho sedenia a častého prerušovania sedavej práce pohybom a naťahovacími cvikmi.

Zo strany zamestnávateľa je potrebné určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, teda byť online za účelom vykonávania telefonických hovorov, videohovorov, chatu, a pod. Zamestnávateľ je pritom povinný brať do úvahy prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj prestávky pri práci so zobrazovacou jednotkou.

Zodpovednosť za pracovisko

Pri súčasnej legislatívnej úprave zamestnávateľ pri nariadení alebo umožnení práce formou home office nie je zodpovedný za stav pracoviska, na ktorom bude zamestnanec plniť pracovné úlohy – uvedené sa vzťahuje aj na stav a revíziu elektrickej inštalácie, vykurovacích zariadení a iného energetického vybavenia priestoru. Zamestnávateľ nevie priamo ovplyvniť plnenie ergonomických požiadaviek pri vykonávaní práce v domácnosti. Jeho povinnosťou je poskytnúť zamestnancovi pokyny na bezpečnú prácu na pracovisku so zobrazovacou jednotkou.“ Za účelom dosiahnutia alebo zvýšenia úrovne BOZP môže poskytnúť zamestnancovi ergonomické vybavenie pracoviska alebo sa s nim dohodnúť, že bude používať svoje vyhovujúce vybavenie (stôl, stoličku a pod.)

Odporúčame, aby zamestnanci boli obozretní a dodržiavali zásady práce, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení a to najmä vo vzťahu k plneniu pracovných úloh na pridelených pracovných prostriedkoch, zobrazovacích jednotkách, ako aj ergonomické zásady.

Kontrolná činnosť

Odporúčame v tejto mimoriadnej situácii v spojení s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, aby kontrolná činnosť zo strany zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na mieste výkonu práce zamestnanca bola zameraná len na prevenciu ochrany života a zdravia zamestnancov a za dodržania odporúčaných a nariadených opatrení. Kontrolnú činnosť vykonávanej práce zamestnancov odporúčame vykonávať „na diaľku“, teda napríklad prostredníctvom denných výkazov, zasielaním vypracovaných dokumentov zo strany zamestnancov, uskutočňovanie telefonických hovorov, videohovorov, a pod.

Po pominutí mimoriadnej situácie odporúčame, aby zamestnávatelia výkon kontrolnej činnosti vymedzili vo vnútornom predpise, za účelom stanovenia podmienok vykonávania kontroly zamestnancov. Zamestnávateľ môže vo vnútornom predpise napr. ukotviť podmienku vykonania fyzickej kontroly pracoviska, z ktorého bude zamestnanec vykonávať dočasne prácu formou home office, za účelom zabezpečenia požadovanej úrovne BOZP pre vykonávanú pracovnú činnosť.

Odporúčania

Za účelom vhodného usporiadania domáceho pracoviska pri práci so zobrazovacími jednotkami zamestnancom odporúčame:

 • pri rozmiestnení výpočtovej techniky zohľadnite, že priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia (bod 2 časť C. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • doska pracovného stola musí mať dostatočné rozmery (dĺžka minimálne 1 200 mm a šírka minimálne 750 mm) a musí umožniť variabilné rozmiestnenie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov, a pod. (bod 1 časť D. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • pracovné sedadlo musí byť upravené tak, aby zabezpečovalo zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov (bod 1 časť E. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • celkové osvetlenie pracovného priestoru, ako aj mieste osvetlenie musia zabezpečiť vhodný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím, pričom vhodným usporiadaním pracoviska je potrebné predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo na iných zariadeniach (časť B. čl. II. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • vrchná hrana obrazovky (monitora, ako aj notebooku) má byť vo výške očí (podloženie alebo nastavenie výšky obrazovky);
 • pravidelne prerušujte svoju prácu, prejdite sa a ponaťahujte sa;
 • nájdite rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, určte si hranice a správne si rozvrhnite čas na prácu;
 • zamerajte sa na produktivitu – stanovte si priestor na plnenie pracovných úloh a snažte sa eliminovať rušivé vplyvy a veci, ktoré vás môžu pri práci rozptyľovať.

Zamestnávateľom pri nariaďovaní resp. umožňovaní práce formou home office odporúčame:

 • vyhodnoťte riziká pracovného času vo vzťahu k nepravidelnému a pružnému usporiadaniu pracovného času (online a offline);
 • zabezpečte, aby vedúci zamestnanci boli v kontakte so zamestnancami na home office, aby dochádzalo ku pravidelnej komunikácii ohľadom prideľovania a plnenia pracovných úloh;
 • umožnite, aby zamestnanci na home office mohli byť v kontakte s kolegami prostredníctvom prostriedkov audiovizuálnej komunikácie na diaľku; je to prínosom nielen pre psychohygienu, ale aj pre konštruktívnu diskusiu o pracovných úlohách;
 • pri zavedení home office zabezpečte, aby zamestnanci rotovali – t.j. aby bol umožnený aj výkon z ich bežného pracoviska za účelom zaistenia psychohygieny prostredníctvom striedania pracovného prostredia.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.