Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sa týkajú aj zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v interiéroch budov používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Použitie respirátora v interiéroch možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade týchto zamestnancov:

 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,
 • zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti, a to v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring (zelená farba) alebo v stupni Ostražitosť (oranžová farba) podľa COVID AUTOMAT-u.

Vyhláškou sa ďalej upravuje povinnosť osôb, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka) na verejnosti v exteriéri, ak sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. (bordová farba) alebo 3. stupni ohrozenia (čierna farba) podľa COVID AUTOMAT-u.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialení viac ako 2 metre,
 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v exteriéri v územných obvodoch okresov bordovej a čiernej farby podľa COVID AUTOMAT-u používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Osoby nachádzajúce sa v exteriéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring (zelená farba), v stupni Ostražitosť (oranžová farba) alebo v 1. stupni ohrozenia (červená farba) podľa COVID AUTOMAT-u sú povinné si riadne prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka) na hromadných podujatiach.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v exteriéri v územných obvodoch okresov zelenej, oranžovej a červenej farby podľa COVID AUTOMAT-u používať na hromadných podujatiach prekrytie horných dýchacích ciest.

Uvedenou vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2021, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období od 16. augusta 2021 do 3. októbra 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.