Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda: Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia sa dotknú aj SP

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) – Celkovo 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v stredu odsúhlasil vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO). Viaceré sa dotýkajú zákona o sociálnom poistení, rušia sa niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP), naopak, SP pribudne povinnosť poskytovať údaje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) napríklad o poistencovi, sporiteľovi, poberateľovi dávky, vrátane osobných údajov a o zamestnávateľoch z informačného systému SP. RRZ bude následne realizovať analýzy, výsledkom ktorých je záver o zhoršení či zlepšení dlhodobej udržateľnosti verejných financií SR.

Ruší sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného SP, poisťovňa však bude mať novú povinnosť – ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov automaticky na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Ruší sa tiež povinnosť poistenca a príjemcu dávky písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska a zmenu či zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu. Sociálna poisťovňa údaje o týchto skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb, ktorý je referenčným registrom, neplatí to však pre výnimky, o ktorých sa informácie v spomínanom registri nenachádzajú. Tieto údaje nebudú musieť oznamovať ani samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) – rovnako to však platí len pre tie SZČO, o ktorých sa informácie dajú nájsť v Registri fyzických osôb.

Vláda ruší aj povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca - priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu či rodného čísla. Aj v tomto prípade SP údaje nájde v Registri fyzických osôb. Zamestnávateľ nebude musieť nahlasovať ani zmenu údajov o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. Vypúšťa sa aj povinnosť oznámiť informáciu o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu a má najmenej polovičnú účasť na majetku zamestnávateľa.

Ruší sa tiež povinnosť zamestnávateľa oznámiť SP začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť SP evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely poistenia na 30 dní od skončenia právneho vzťahu.

Vláda zavádza princíp druhej šance pre fyzické aj právnické osoby, ktoré nesplnili svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splnia v ďalšej sedemdňovej lehote – nedostanú pokutu.

Subjekt, u ktorého SP vykonala kontrolu, nebude musieť predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Splnenie opatrení môže SP zistiť ďalšou kontrolou. Kontrolovaný subjekt tiež nebude musieť informovať SP o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.

Zákon označovaný aj ako lex korona by mal schváliť parlament na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Po schválení parlamentom a podpísaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou budú prvé ustanovenia zákona účinné už od začiatku júla.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.