Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Ako (s)právne inzerovať voľné pracovné miesto

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Metód získavania potenciálnych zamestnancov je niekoľko. Zamestnávateľ spravidla kombinuje viaceré spôsoby, a to aj v závislosti od svojich finančných možností. Najrozšírenejšou metódou je stále inzercia, t. j. uverejnenie informácie o potrebe obsadenia pracovného miesta v masovokomunikačnom prostriedku (printovom, zvukovom, obrazovom) alebo elektronicky.

Vytvorenie inzerátu na voľné pracovné miesto má svoje personálne, psychologické i marketingové pravidlá. Málo, ak vôbec, sa hovorí o tých právnych. Právne predpisy pritom limitujú obsah inzerátov podstatným spôsobom a prikazujú voľné pracovné miesto oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákaz inzercie s diskriminačných kontextom

Charakter a rozsah inzercie s pracovnou ponukou sa bude líšiť v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície, no obsah každého inzerátu je z právneho hľadiska limitovaný § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a  čl. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Podľa § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sa zamestnávateľovi zakazuje zverejniť takú ponuku zamestnania, ktorá by obsahovala akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.

Súčasne podľa čl. 1 Zákonníka práce fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Na margo vzťahu § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti a čl. 1 Zákonníka práce upozorňujeme na ich vzájomnú previazanosť. Pri porovnaní tzv. chránených charakteristík, t. j. dôvodov, pre ktoré nesmie dochádzať k nerovnakému zaobchádzaniu, čl. 1 Zákonníka práce vymenúva aj ďalšie dôvody, ktoré nemú predstavovať diskriminačné obmedzenie fyzických osôb k prístupu k zamestnaniu.

Zamestnávateľ tak nesmie zverejňovať ani také pracovné ponuky, ktoré obsahujú obmedzenie alebo niektorú z foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, nepriaznivého zdravotného stavu, genetických vlastností či iného postavenia.

Normatívny zákaz zverejňovať také ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia alebo niektorú z foriem diskriminácie, nie je absolútny. Rozdielne zaobchádzanie môže byť odôvodnené povahou práce, t. j. povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú (čl. 1 Zákonníka práce). Súčasne má byť dôvod rozdielneho zaobchádza

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.