Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Alkoholtester

Kategória: BOZP články Autor/i: Daniela Gecelovská

Aký alkoholtester je vhodné kúpiť, aby kontroly merania alkoholu zamestnancov boli použiteľné na právne účely (napr. na preukázanie hrubého porušenia disciplíny)?

V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) je zamestnávateľ povinný kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Zákon č. 124/2006 Z. z. na druhej strane rovnako upravuje aj povinnosti zamestnanca. Zamestnanec je povinný podľa § 12 ods. 2 písm. k) a l) tohto zákona, dodržiavať povinnosť nepožívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Je tiež povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

V Slovenskej republike sú analyzátory dychu (alkoholtestery) zaradené medzi určené meradlá od roku 2000. Určené meradlá podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú meradlá podliehajúce povinnej metrologickej kontrole. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje jeho aplikácia. Patria sem aj meradlá využívané pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Osobitným predpiso

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.