Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Chyby v mzdách a ich oprava

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Jarmila Strählová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Pri výpočte mzdy môže nastať chyba. Chybu môže spôsobiť sám zamestnávateľ alebo je spôsobená tým, že zamestnanec nedodal potrebné informácie a podklady k výpočtu mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy zamestnanca došlo k chybe, má povinnosť chybu opraviť. Opravu môže vykonať tak, že urobí nový výpočet mzdy alebo opravu vykoná, po dohode so zamestnancom, pri výpočte mzdy v najbližšom výplatnom termíne. Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku ukážeme na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Mzda

Právo na mzdu je jedným zo základných práv, ktoré je legislatívne upravené nielen v Ústave SR ale aj v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Ustanovenie § 118 ods. 1 Zákonníka práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Mzda je podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa považuje, podľa § 118 ods. 3 Zákonníka práce, aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu (ďalej len „SF“). Podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (14. mzda).

Za mzdu sa nepovažuje

Za mzdu sa podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo SF, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 Zákonníka práce, iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti s zamestnaním podľa Zákonníka práce, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy a plnenia poskytované zo zisku po zdanení.

Výpočet mzdy

V príspevku sa budeme zaoberať chybami, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy. Z tohto dôvodu si najprv ukážeme, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca. Výpočet čistej mzdy vždy záleží od toho, či zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer alebo pracuje na základe uzavretej dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), či je študent, dôchodca, koľko deti vyživuje a podobne.

Zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, má so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve má uvedenú hrubú mzdu. Zo mzdy sa mu počítajú odvody do zdravotnej poisťovne (ďalej len „ZP“) a do Sociálnej poisťovne (ďalej len „SP“) a daň. Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Pri výpočte čistej mzdy je potrebné počítať aj s vyplatením daňového bonusu (ustanovenie § 11 ZDP), ak ma naň zamestnanec nárok a ak si nárok u zamestnávateľa uplatnil.

Údaje dôležité pre výpočet čistej mzdy v roku 2022

V roku 2022 platia pri výpočte mzdy základné údaje, ktoré uvádzame ďalej.

Životné minimum

Suma životného minima ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus a sadbu dane. Životné minimum sa mení vždy k 1. 7. Od 1. 7. 2022 je suma životného minima 218,06 € na mesiac,

Nezdaniteľná časť základu dane

Výška nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len „NČZD“) na daňovníka je 21-násobok životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2022 platí NČZD:

●   ak je základ dane do 20 235,97 € (92,8 x životné minimum), tak je NČZD 381,61 € mesačne a 4 579,26 € ročne,

●   ak je základ dane vyšší ako 20 235,97 €, NČZD sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 638,25 € (44,20 x životné minimum) a 1 / 4 základu dane,

●   ak je základ dane vyšší ako 38 553 €, NČZD je 0 €.

Daň z príjmov fyzických osôb

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca je:

●   19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačnú sumu 3 212,73 € vrátane,

●   25 % zo sumy prevyšujúcej sumu 3 212,75 € mesačne.

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatní. Daň za rok 2022 sa nevyrubí a neplatí, ak daň nepresiahne 17 € alebo ak celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu sumu 2 289,63 €.

Daňový bonus

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník za každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Výška daňového bonusu je pre rok 2022 stanovená takto:

●   do 6 rokov veku dieťaťa 47,14 € mesačne,

●   nad 6 rokov do 15 rokov veku dieťaťa 43,60 € mesačne,

●   nad 15 rokov veku dieťaťa v sume 23,57 € mesačne.

Pri výpočte mzdy zamestnávateľ pracuje aj s ďalšími údajmi a číslami, ktoré však v príspevku neuvádzame (napríklad mesačná minimálna mzda, hodinová minimálna mzda, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a podobne).

     Príklad č. 1:

Zamestnanec nastúpil 1. 5. 2022 do trvalého pracovného pomeru. Jeho hrubá mzda, t. j. mzda, ktorú má uvedenú v pracovnej zmluve, je 1 100 €. Pri nástupe do zamestnania podpísal Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP (ďalej len „Vyhlásenie“). Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na dve vyživované deti (obe deti majú menej ako 6 rokov), ktoré s ním žijú v domácnosti. Zamestnanec doložil zamestnávateľovi rodné listy detí.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca za máj 2022 v eurách

Položka

Vyúčtovanie mzdy

Poznámka

Hrubá mesačná mzda

1 100

 

Odvody do ZP + SP

147,40

 

Základ dane

952,60

1 100 – 147,40

NČZD

381,61

 

Zdaniteľný základ dane

570,99

952,60 – 381,61

Daň z príjmov FO

108,49

570,99 x 19 / 100

Daňový bonus

94,28

47,14 x 2

Čistá mzda

938,39

1 100 – 147,40 – 108,49 + 94,28

 

Chyby pri výpočte mzdy a ich oprava

Pri výpočte mzdy vznikajú chyby najčastejšie použitím nesprávnych podkladov alebo z dôvodu nesprávneho a neúplného vypísania podkladov potrebných k výpočtu mzdy, napríklad Vyhlásenia, dochádzkového listu, dovolenkového lístka, a podobne. Chyba môže vzniknúť aj pri samotnom výpočte ako počtová chyba, poprípade odpočítaním nesprávnej výšky NČZD, na ktoré má zamestnanec nárok – takéto chyby vznikajú najčastejšie pri „ručnom výpočte mzdy“.

Mzda sa obvykle počíta po skončení mesiaca v nasledujúcom mesiaci, t. j. vždy za uplynulé mesačné obdobie. Zamestnávateľ má povinnosť vypočítať mzdu zamestnanca, odvody do ZP a SP, výšku preddavku na daň z príjmov fyzických osôb a odoslať do príslušnej ZP a SP vyplnené mesačné výkazy a na Finančnú správu SR vyplnené tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý mesiac (ďalej len „Prehľad“).

Ak zamestnávateľ zistí chyby pri výpočte mesačnej mzdy, je jeho povinnosťou zistenú chybu odstrániť. Opravu môže vykonať:

●   novým výpočtom čistej mzdy alebo

●   opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Oprava chýb novým výpočtom mzdy

Medzi chyby, ktoré je možné opraviť novým výpočtom čistej mzdy a opravou vo všetkých dokladoch a výkazoch, ktoré sa miezd týkajú patrí napríklad chyba, ktorá vznikla tak, že bol použitý zle vypočítaný priemerný zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely, bola uplatnená nesprávna výška NČZD, bola vyplatená nesprávna výška daňového bonusu, bola použitá nesprávna výška sadzby pri odvodoch do ZP alebo SP. Tieto chyby je možné opraviť len novým výpočtom čistej mzdy. Oprava chyby musí byť zaevidovaná vo všetkých mzdových a účtovných dokladoch, v ktorých sa mzdy evidujú a účtujú.

Po oprave chýb novým výpočtom mzdy má zamestnávateľ povinnosť poslať nové opravné výkazy a Prehľad a vzniknuté rozdiely vyrovnať. V prípade, že mu vznikol nedoplatok, má povinnosť doplatiť rozdiel do príslušnej ZP, do SP a na Finančnú správu SR. Ak zamestnávateľovi vznikol voči ZP, SP a finančnej správe preplatok, odporúčame mu dohodnúť sa s príslušnými inštitúciami o spôsobe vyrovnania. Buď požiada o vrátenie preplatku alebo sa dohodne na znížení ďalšej úhrady o vyčíslený preplatok. Nedoplatok alebo preplatok na mzde musí zamestnávateľ vyrovnať aj zamestnancovi.

Oprava chýb v mzdách v najbližšom výplatnom termíne

Chybu, ktorá vznikla v nesprávnom určení výšky mzdy je možné opraviť, ale len na základe dohody so zamestnancom, zaúčtovaním vzniknutého rozdielu v najbližšom výplatnom ter

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.