Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Daňový bonus na zaplatené úroky

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“). Zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky sa od 1. 1. 2018 nahradil dovtedy platný systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa použil prvýkrát na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31. 12. 2017.

Nárok na daňový bonus 

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. 

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu na dieťa podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ak si ho daňovník uplatňuje. 

Poznámka: V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie sa na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ (banka okrem stavebnej sporiteľne) spotrebiteľovi na tieto účely: 

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
  • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
  • zmena dokončenej stavby určenej na bývanie. 

Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa rozumie rodinný dom alebo byt podľa § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. 

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. 

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky až po splnení zákonných podmienok, ktoré sú upravené v § 33a ZDP. Základné podmienky, ktoré je žiadateľ povinný splniť, sú tieto:

  • ide o úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu (§ 1 ods. 6 a 7 zákona o úveroch na bývanie) tým nie sú dotknuté. Daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ak uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie pred 1. 1. 2018 a tento úver si napr. v roku 2021 refinancuje;
  • vek žiadateľa o úver na bývanie je ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov; 
  • priemerný mesačný zdaniteľný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, je ku dňu uzavretia úverovej zmluvy najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (priemerný mesačný zdaniteľný príjemsaurčí zo zdaniteľných príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 ZDP a osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP). 

Podmienka veku a podmienka výšky dosiahnutého príjmu sa posudzuje len raz; dosiahnutý vek sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie a výška dosiahnutého príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie, sa posudzuje ku dňu uzavretia úverovej zmluvy. Počas ďalších rokov, kedy trvá úročenie úveru na bývanie, sa tieto podmienky u spotrebiteľa už nevyhodnocujú.

Zmluva uzavretá

v roku

Ročné zúčtovanie dane za rok

Priemerná

mesačná mzda

Maximálný ø mesa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.