Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Inštitút bezdôvodného obohatenia v pracovnom práve

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Bezdôvodné obohatenie je právnym inštitútom, ktorý reflektuje zásadu, že nikto sa nemôže bez jasného dôvodu obohatiť na úkor niekoho iného. Zároveň ustanovuje povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Všeobecná právna úprava tohto inštitútu sa nachádza v tretej hlave šiestej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“). K obohacovaniu bez právneho dôvodu dochádza však nielen v občianskoprávnych vzťahoch, ale aj v obchodnoprávnych alebo pracovnoprávnych vzťahoch. V tomto článku sa bližšie zameriame na bezdôvodné obohatenie vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Právna úprava bezdôvodného obohatenia v Zákonníku práce

Pracovnoprávna úprava inštitútu bezdôvodného obohatenia sa nachádza v § 222 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), pričom podľa ods. 1 tohto ustanovenia platí, že „ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať″.

Zákonná úprava nachádzajúca sa v Zákonníku práce má oproti všeobecnej úprave nachádzajúcej sa v Občianskom zákonníku užší rozsah a stanovuje základný predpoklad na bezdôvodné obohatenie podľa Zákonníka práce, a to existenciu pracovnoprávneho vzťahu. Samotná právna úprava obsahuje dve alternatívy pri povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie, a to tak, aby pokryla obe situácie, keď dôjde k bezdôvodnému obohateniu zamestnávateľom, ako aj zamestnancom. Ustanovenia o bezdôvodnom obohatení majú subsidiárnu povahu a použijú sa vtedy, keď nie je možné založiť konkrétny druh zodpovednosti za škodu.

Bezdôvodné obohatenie

Bezdôvodným obohatením sa rozumie určitý majetkový prospech získaný tým, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, a zároveň aj nárok osoby, na úkor ktorej došlo k obohateniu, na vydanie tohto majetkového prospechu, pričom platí, že základným predpokladom vzniku bezdôvodného obohatenia je vznik majetkového prospechu, ku ktorému došlo v rozpore s právom.

Majetkový prospech môže byť pritom získaný:

  • plnením bez právneho dôvodu

Plnením bez právneho dôvodu sa rozumie plnenie, na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.