Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Na každom pracovisku je potrebné posúdiť mieru pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov) na zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík; podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov, resp. podľa miery zdravotného rizika pri práci sa práce zaraďujú do štyroch kategórií – kategória 1, 2, 3 a 4.

Zdravotné riziko zamestnancov z expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia posúdi pracovná zdravotná služba; vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík je rámcovo upravené v § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. Podrobné podmienky na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú určené vo vykonávacom predpise zákona č. 355/2007 Z. z., ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska zdravotného rizika sa kategorizuje 15 faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré sú významné vzhľadom na ich predpokladaný negatívny vplyv na zdravie zamestnancov a pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo kritériá na ochranu zdravia pri práci v príslušných legislatívnych úpravách, sú to:

Fyzikálne faktory:

 • hluk,
 • vibrácie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • lasery,
 • ionizujúce žiarenie,
 • zvýšený tlak vzduchu.

Chemické faktory (plyny, pary, aerosóly, pevné aerosóly – prach):

 • chemické faktory (vrátane senzibilizujúcich chemických faktorov spôsobujúcich alergické ochorenie kože, dýchacích ciest alebo očných spojoviek),
 • karcinogénne a mutagénne faktory.

Biologické faktory (baktérie, vírusy, huby – plesne, parazity):

 • biologické faktory.

V pracovnom prostredí môžu pôsobiť na zdravie zamestnancov okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov, ako sú uvedené fyzikálne, chemické a biologické faktory, aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie, sú to:

 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • fyzická záťaž,
 • psychická pracovná záťaž.

Pri kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sa zohľadňuje závažnosť ohrozenia zdravia zamestnancov, t. j. veľkosť zdravotného rizika v závislosti od dodržania alebo prekročenia limitných hodnôt alebo kritérií na ochranu zdravia pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, úroveň opatrení na kolektívnu a individuálnu ochranu zdravia zamestnancov a prítomnosť ďalších faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravotné riziko.

Miera z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.