Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Konanie za a v mene zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Na prvý pohľad sa nezdá, že by v otázke konania za zamestnávateľa a v jeho mene mohol byť nejaký problém. V praxi však skutočne k problémom dochádza, a preto je potrebné identifikovať, kto je zamestnávateľ a kto je oprávnený za neho alebo v jeho mene robiť právne úkony voči zamestnancom. Nesprávny postup, resp. konanie osoby, ktorá na to nie je oprávnená, môže byť problémom okrem iného pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením, či už z dôvodu, že výpoveď alebo okamžité skončenie neboli podpísané na to oprávnenou osobou alebo kroky, ktoré k nim viedli, neboli uskutočnené oprávnenou osobou.

Osoby konajúce za zamestnávateľa podľa § 9 Zákonníka práce

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej ako „Zákonník práce“):

„V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.“

Odsek 2 v § 9 Zákonníka práce bližšie upravuje poverenie, a to tak, že zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

Definíciu vedúceho zamestnanca upravuje § 9 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý určuje, že „vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny“.

Na základe uvedeného znenia Zákonníka práce môžeme jednoznačne uviesť, že v pracovnoprávnych vzťahoch môžu za zamestnávateľa konať tri skupiny osôb:

  • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu – v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide o jedného alebo viacerých konateľov, ktorým oprávnenie konať za zamestnávateľa vyplýva priamo z ich funkcie. V prípade, že je vymenovaných viacero konateľov, ale podľa zápisu v obchodnom registri je každý z konateľov oprávnený konať samostatne, tak aj v pracovnoprávnych vzťahoch konajú konatelia samostat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.