Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Lucia Vanková Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z hľadiska dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku.

Legislatívna úprava v osobitných predpisoch

Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosti v tejto oblasti vyplývajú pre zamestnávateľov z § 147 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a ďalších osobitných predpisov.
Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí aj povinnosť zabezpečiť u zamestnancov 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
 . Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP") v nadväznosti na 
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.).
Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 
Zamestnávateľ
 v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
povinný
 [§ 6 ods. 1 písm. o) a q) zákona o BOZP]:
-
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
-
nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
-
zabezpečiť
 vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 , a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.
Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP 
zamestnanec je povinný podrobiť sa
 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.
Povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky sú upravené aj v 
ďalších osobitných predpisoch
 (napr. nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z. n. p.).
Zdravotný dohľad a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa 
vykonávajú a poskytujú
 podľa 
§ 30a, § 30d a § 30e zákona č. 355/2007 Z.z.
V súlade s § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva 
na základe hodnotenia zdravotného rizika
 z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe 
výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
 Lekárske preventívne prehliadky sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie, ionizujúce žiarenie), chemické faktory (chemické látky a prípravky, najmä karcinogény a mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu), ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonáva u:
-
Zamestnanca
 :
-
ktorý vykonáva prácu zaradenú do 
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
-
pri 
opakovanom výskyte choroby z povolania
 u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
-
ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu 
vyžaduje osobitný predpis
 (pozri vyššie uvedené osobitné predpisy),
-
ktorý vykonáva prácu zaradenú do 
druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 ak túto 
prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov
 .
-
Inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie:
-
na výkon prác zaradených do 
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
 , alebo
-
ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu 
vyžaduje osobitný predpis
 ( 
pozri uvedené osobitné predpisy
 ).
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva 
prácu v tretej alebo štvrtej kategórii,
 alebo inej fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie na výkon prác zaradených v tretej alebo štvrtej kategórii sa vykonávajú:
-
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
-
v súvislosti s výkonom práce raz za dva roky u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do tretej kategórie, jeden raz za rok u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do štvrtej kategórie,
-
pred každou zme
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.