Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Nároky starostu v súvislosti s dovolenkou a odstupným

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok rozoberá pracovnoprávne záležitosti starostov obcí (primátorov miest), t. j. nároky súvisiace s dovolenkou a odstupným, ako aj registračné povinnosti voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Právne postavenie a platové pomery starostov (primátorov) upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „zákon o právnom postavení starostov“).

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, pričom prvotnou povinnosťou novozvolených starostov a primátorov je zloženie sľubu. Text sľubu starostu obce je uvedený v § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Starosta skladá sľub spravidla na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré v súlade s § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Od dátumu zloženia sľubu sa odvodzujú aj vybrané povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

Registračné povinnosti voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni

Starosta obce sa počas výkonu svojej funkcie posudzuje na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti ako zamestnanec v pracovnom pomere. Keďže starostovi za výkon funkcie vorgánoch územnej samosprávyprináleží plat, ktorý sa považuje za príjem podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., nadobúda na účely zdravotného a sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. Jeho príjem za výkon funkcie vstupuje na účely výpočtu odvodov na poistné do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. Obec vo vzťahu k starostovi, ktorému začína funkčné obdobie, vystupuje ako zamestnávateľ (platiteľ poistného) a má voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni oznamovacie a registračné povinnosti.

Obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, ktorý zložil sľub, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Urobí tak dňom, ktorým zložil novozvolený starosta sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec do registra poistencov aj novozvoleného starostu. Osobitný postup sa uplatňuje v prípade, ak bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta – obec musí starostu najprv odhlásiť z registra poistencov a vznikom nového funkčného obdobia ho opäť prihlásiť. Odhlášku treba urobiť dňom zloženia sľubu starostu a do registra poistencov ho obec opätovne prihlási dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obec podobne ako pri starostovi v otázke prihlásenia (resp. odhlásenia) do registra poistencov Sociálnej poisťovne postupuje aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva. Naopak, na účely zdravotného poistenia obec nemá povinnosť opätovne zvoleného starostu odhlasovať a následne prihlasovať do registra poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne, keďže táto osoba je považovaná za zamestnanca u toho istého zamestnávateľa súvisle. Obec postupuje podobne ako pri starostovi v otázke prihlásenia do registra poistencov v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni (resp. odhlásenia) aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva. 

Príklad č. 1:

Starosta zložil sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19. novembra 2022. Kedy je obec ako zamestnávateľ povinná zaslať prihlášku do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne?

Na účely zdravotného poistenia je obec povinná prihlásiť starostu do registra poistencov najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa zloženia sľubu, t. j. do 30. novembra 2022. Na účely sociálneho poistenia je obec povinná prihlásiť starostu do registra poistencov najneskôr pred začatím výkonu verejnej funkcie (dňom zloženia sľubu), t. j. najneskôr dňa 19. novembra 2022.

Príklad č. 2:

Starosta bol opätovne zvolený do funkcie. Výkon funkcie starostu končí a zároveň začína tým istým dňom. Funkčné obdobie starostu začalo zložením sľubu, t. j. dňom 19. november 2022. Kedy je obec ako zamestnávateľ povinná zaslať prihlášku do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.