Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Niektoré aspekty pracovnoprávnej ochrany rodiča

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právna ochrana sa rodičom ako subjektom pracovnoprávnych vzťahov zaručuje najmä prostredníctvom zásad uvedených v čl. 6 a čl. 8 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Uvedené zásady sa pretavili do viacerých ustanovení Zákonníka práce a rodičom je poskytnutá právna ochrana naprieč týmto právnym predpisom, napríklad prostredníctvom inštitútu zákazu výpovede počas ochrannej doby, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, prestávok v práci na dojčenie, prekážok v práci, zákazu diskriminačného správania a pod.

Spomedzi uvedených inštitútov je materská a rodičovská dovolenka pravdepodobne najznámejším pracovnoprávnym nárokom rodiča. Právna úprava je obsiahnutá v § 166 a nasl. Zákonníka práce pod názvom „Materská dovolenka a rodičovská dovolenka.“ Uvedená koncepcia môže evokovať možnú diskrimináciu vo vzťahu k otcom, nie je to však pravda. Napriek tomu, že zákonodarca opomenul uviesť pojem „otcovská dovolenka“ v názve tejto časti Zákonníka práce, je otcovi priznaný nárok podobne ako matke. Uvedené zákonné ustanovenia rozlišujú dva základné typy dovolenky, ktoré súvisia s rodičovstvom, materstvom a tehotenstvom:

  • podľa § 166 ods. 1 ide o materskú dovolenku „v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa“ a rodičovskú dovolenku muža „v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa“,
  • podľa § 166 ods. 2 ide o rodičovskú dovolenku „na prehĺbenie starostlivosti o dieťa.“

V prvom prípade ide o inštitút uplatniteľný otcom alebo matkou dieťaťa. Rozdiel medzi uplatnením § 166 ods. 1 otcom a matkou je ten, že v prípade matky sa materská dovolenka realizuje už pred pôrodom, zatiaľ čo otec môže toto právo využiť až po narodení dieťaťa. Táto právna úprava je dôsledkom transpozície smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC do slovenského právneho poriadku. Európska legislatíva pritom vychádza z presvedčenia, že „právo na rodičovskú dovolenku ... by sa malo v zásade poskytovať ako neprenosné, aby sa podporili rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami.“ [1]

Z hľadiska sociálneho zabezpečenia sa osobám čerpajúcim materskú/rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce poskytuje nemocenská dávka z nemocenského poistenia, známa tiež ako „materské.“ [2] Zamestnávateľ teda nie je ekonomicky zaťažený povinnosťou vyplácať mzdu alebo náhradu mzdy zamestnancovi, ktorý prácu reálne nevykonáva z dôvodu, že je na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ však má povinnosť poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, pretože ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca po

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.