Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do sumy 500 eur od dane z príjmov

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2022 bol na základe zákona č. 301/2019 Z. z., t. j. novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. schválený nový druh plnenia ako nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur, ktoré je po splnení zákonných podmienok oslobodené od platby dane. Príspevok okrem iného tiež uvádza, kedy možno a v akých prípadoch nemožno uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, pričom prináša tiež súvisiace praktické príklady.

Podmienky na oslobodenie nepeňažného plnenia od dane

Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) je novým druhom nepeňažného plnenia, ktorý sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý je oslobodený od dane. Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi je oslobodené od dane, ak sú splnené tieto zákonné podmienky:

  • je poskytnuté v úhrnnej sume 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov,
  • zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako daňový výdavok,
  • oslobodenie od dane sa na nepeňažné plnenie do výšky 500 eur uplatní sumárne od všetkých zamestnávateľov.

Z uvedeného vyplýva, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie do hodnoty 500 eur, tento príjem bude na strane zamestnanca oslobodený od dane a zároveň zamestnanec a zamestnávateľ nebudú z tohto príjmu platiť odvody na poistné. Podmienkou však je, že na strane zamestnávateľa musí byť rovnaká suma, ktorá bude na strane zamestnanca oslobodená od dane, vylúčená z daňových výdavkov zamestnávateľa.

Oslobodenie od dane vo výške najviac 500 eur v úhrne sa nepoužije na príjmy, ktoré sú od dane oslobodené podľa iných ustanovení ZDP [napr. podľa § 5 ods. 3 písm. c) ZDP].

Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) ZDP vydalo metodické usmernenie č. 14/DZPaU/2022/MU, ktoré detailnejšie rieši problematiku oslobodenia nepeňažného plnenia do výšky 500 eur od dane. V tomto usmernení sa uvádza, že nepeňažné plnenie možno oslobodiť od dane z príjmov len za týchto podmienok:

  • ak zamestnávateľ v zdaňovacom období, v ktorom poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie, aj vynaložil prostriedky na toto nepeňažné plnenie, resp. mu v tomto zdaňovacom období vznikli súvisiace výdavky (náklady) s týmto nepeňažným plnením,
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a výdavky (náklady) súvisiace s týmto nepeňažným plnením sú výdavkami (nákladmi) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu,
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky (náklady) zamestnávateľ v zdaňovacom období, v ktorom poskytne nepeňažné plnenie zamestnancovi, vylúči z daňových výdavkov.

Na účely oslobodenia nepeňažného príjmu od dane je teda rozhodujúce, aby zamestnávateľovi prvotne vznikol daňový výdavok, ale z dôvodu uplatnenia oslobodenia od dane ho zamestnávateľ vylúči zo základu dane. Ide o výdavky (náklady) vynaložené na nepeňažné plnenie, resp. výdavky súvisiace s týmto nepeňažným plnením. Uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o daňový výdavok určený priamo v príslušno

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.