Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, pri ktorých môže spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Okrem povinností, ktoré zamestnávateľ zabezpečuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, je povinný plniť aj ďalšie povinnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci (§ 30 a § 52 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.), pri ktorých môže spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou.

Ide o tieto povinnosti:

Zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov určených osobitnými predpismi [§ 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.].

Na ochranu zdravia zamestnancov pri práci zamestnávateľ zabezpečuje na pracovisku opatrenia zamerané na kolektívnu a individuálnu ochranu zamestnancov; v prvom rade zabezpečuje technické opatrenia, ak sú dostupné, následne zabezpečuje organizačné opatrenia (napr. striedanie zamestnancov pri výkone práce, zaraďovanie prestávok v práci) a zamestnancom poskytuje účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Na základe posúdenia zdravotného rizika na pracovisku navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika pri práci aj pracovná zdravotná služba, ktorá zamestnávateľa zároveň upozorní na práce so zvýšenou mierou zdravotného rizika.

Zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak sa vyžaduje podľa osobitných predpisov[§ 30 ods. 1 písm. f) a § 30e ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.].

Lekára, ktorý vykoná lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci a posúdi zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu, zabezpečuje zamestnávateľ v zmysle podmienok, ktoré sú upravené v § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.

Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, môže zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu niekoľkými spôsobmi: lekárom pracovnej zdravotnej služby alebo zmluvným lekárom so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, alebo lekármi, s ktorými majú zamestnanci (poistenci) uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (t. j. obvodnými praktickými lekármi zamestnancov).

Predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci a údaje o pracovisku a vykonávanej práci [§ 30 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.].

Zamestnávateľ uvedie v zozname zamestnancov určenom lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci:

  • meno a priezvisko zamestnanca,
  • dátum narodenia zamestnanca,
  • osobné číslo zamestnanca (ak bolo pridelené),
  • názov pracoviska,
  • profesiu, pracovné zaradenie zamestnanca,
  • dĺžku expozície zamestnanca pri práci (v rokoch alebo v mesiacoch),
  • faktor, resp. faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec pri práci vystavený,
  • výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia (údaje z posudku o riziku).

Uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od ukončenia rizikovej práce[§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.].

U zamestnancov vystavených pri výkone rizikovej práce karcinogénnym a mutagénnym faktorom, ktoré môžu mať neskoré účinky na zdravie prejavujúce sa za niekoľko rokov až desiatok rokov po expozícii alebo vystavených vybraným biologickým faktorom, ktoré majú schopnosť vyvolať chronickú nákazu, majú zvlášť dlhú inkubačnú dobu alebo ktoré môžu mať závažné dlhodobé následky na zdraví, je zamestnávateľ povinný uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu 40 rokov od ukončenia rizikovej práce.

Vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy[§ 30 ods. 1 písm. i) a § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.].

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. Uvedená povinnosť zamestnávateľa sa týka pracovísk, na ktorých sú zamestnanci pri práci exponovaní hluku, vibráciám, ionizujúcemu žiareniu, elektromagnetickému poľu, ultrafialovému žiareniu, infračervenému žiareniu, laserovému žiareniu, nebezpečným chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, biologickým faktorom, sú vystavení záťaži teplom, záťaži chladom alebo vysokej miere zdravotného rizika pri fyzickej záťaži. Prevádzkový poriadok je písomný dokument, ktorý je zamestnávateľ povinný predložiť na posúdenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; na posúdenie zamestnávateľ predkladá aj zmenu prevádzkového poriadku.

S touto povinnosťou súvisí aj ďalšia povinnosť zamestnávateľa uprave

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.