Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Pracovné podmienky pre špecifické skupiny zamestnancov v pracovnom pomere

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 7-8/2022

Podľa platnej právnej úpravy je možné rozoznávať určité kategórie zamestnankýň, ktorým sú vytvárané aj špecifické pracovné podmienky. Špecifikum v ich prípade spočíva v tom, že osobitná právna úprava ustanovuje práce, ktoré tieto zamestnankyne nemôžu vykonávať. Pritom uvedené práce sú ustanovené kogentnou právnou úpravou. Platná právna úprava taktiež ustanovuje, akým spôsobom upraviť pracovný čas, aby sa týmto zamestnancom vyhovelo. Tieto predpoklady budú taktiež predmetom tohto článku.

Práce, ktoré nemôžu byť špecifickými skupinami zamestnankýň vykonávané
Špecifické pracovné podmienky sa podľa § 161 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") týkajú troch kategórií zamestnankýň:
-
tehotné ženy,
-
matky, do konca deviateho mesiaca po pôrode,
-
dojčiace ženy.
Uvedené špecifické kategórie zamestnankýň majú upravené špecificky pracovné podmienky z toho dôvodu, že musia popri práci vykonávať úlohy súvisiace s tehotenstvom, materstvom alebo starostlivosťou o dieťa, ktoré potrebuje opateru.
Podstatným je pritom čl. 6 základných zásad Zákonníka práce, podľa ktorého tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.
Uvedená základná zásada Zákonníka práce sa vzťahuje na pracovnoprávny vzťah a je generálnym právnym pravidlom. Uvedená zásada súvisí napríklad aj s poskytovaním pracovného voľna, keď si potrebuje tehotná žena alebo matka starajúca sa o dieťa vybaviť určité záležitosti v súvislosti so starostlivosťou o takéto dieťa v konkrétnom prípade. Pokiaľ ide o prípad, keď sa pracovný čas u zamestná­vateľa rozvrhuje nerovnomerne alebo pokiaľ ide o rozdelenie pracovného času do zmien, tak v takomto prípade je potrebné zabrániť tomu, aby boli tehotné ženy alebo matky zaraďované do nočných zmien alebo boli zaťažované nadčasovou prácou.
V súvislosti s výkonom závislej práce chráni Zákonník práce ženu v čase od vzniku tehotnosti, po narodení dieťaťa, keď žena začne vykonávať prácu. Pokiaľ sa o dieťa stará muž, tak v tom prípade musí zamestnávateľ vytvoriť vyhovujúce pracovné podmienky aj jemu, hlavne pokiaľ ide o zabezpečenie starostlivosti, v konkrétnosti môže ísť napríklad o poskytnutie pracovného voľna alebo preradenie muža na inú pozíciu, ktorá mu starostlivosť o dieťa umožní, prípadne sa mu špecificky upraví pracovný čas.
Pod vytvorením vhodných pracovných podmienok je možné rozumieť napríklad aj individuálnu úpravu pracovného času, prípadne individuálne zavedenie pružného pracovného času v prípade zamestnankyne, ktorá sa stará o dieťa v danom prípade.
UPOZORNENIE: 
S poskytovaním vhodných pracovných podmienok v tehotenstve a materstve súvisí aj poskytovanie adekvátneho hmotného zabezpečenia v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom, a to na základe predpisov o sociálnom zabezpečení, čo spôsobuje, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá má vzťah aj k osobitnej právnej úprave. Sociálne zabezpečenie v tehotenstve a materstve je ustanovené v čl. 8 základných zásad Zákonníka práce, je teda všeobecným právnym pravidlom, teda vzťahuje sa aj na tehotenstvo a materstvo.
V súvislosti s tehotenstvom a materstvom je potrebné spomenúť aj čl. 9 základných zásad Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. Zamestnávatelia nesmú znevýhodňovať a poškodzovať zamestnancov preto, že zamestnanci uplatňujú svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
PRÍKLADY:
Pokiaľ napríklad nebola tehotná zamestnankyňa preradená na inú, pre ňu vhodnú prácu v súvislosti s lekárskym posudkom, tak v tom prípade môže podať žalobu na súd a dovolávať sa zjednania nápravy súdnou cestou. Taktiež môže ísť o prípad, keď zamestnávateľ porušil § 162 ods. 3 Zákonníka práce a neposkytuje žene vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa osobitného predpisu. Ide taktiež aj o prípady, ak je tehotná zamestnankyňa bez právneho dôvodu diskriminovaná zamestnávateľom v porovnaní s ostatnými zamestnancami, ktorí u zamestnávateľa pracujú, čím sa porušuje čl. 1 základných zásad Zákonníka práce, ktorý ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania.
Taktiež platí, že pokiaľ si tehotná zamestnankyňa alebo matka starajúca sa o dieťa do deviateho mesiaca po pôrode uplatní voči zamestnávateľovi žalobu na súde, tak nemôže byť voči nej uplatňovaná sankcia v podobe zníženia platu alebo skončenia pracovného pomeru, teda nemôže byť zamestnávateľom za takéto svoje konanie žiadnym spôsobom postihovaná.
Uvedené ustanovenia základných zásad Zákonníka práce predstavujú podstatnú záruku ochrany práv a oprávnených záujmov uvedených, špecifických kategórií zamestnancov, žien, ktoré sú buď tehotné, alebo sa starajú o deti v konkrétnom prípade.
Pre ochranu zdravia tehotnej ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy je nevyhnutná aj právna úprava Zákonníka práce, ktorá sa týka zákazu výkonu určitých prác, ktoré nemôžu vykonávať. Pre tieto kategórie zamestnankýň sú zakázané tieto práce:
-
práce podľa § 161 ods. 1 Zákonníka práce,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.