Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Pravidlá pri poskytovaní rekreačného príspevku

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zaviedol inštitút s názvom „Príspevok na rekreáciu“. Ide o príjem zamestnanca, ktorý poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ a ktorý je po splnení zákonných podmienok oslobodený od dane z príjmu a od odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Na strane zamestnávateľa, ak je rekreačný príspevok poskytnutý v rozsahu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“ alebo „Zákonník práce“), ide o daňový uznaný výdavok zamestnávateľa. V článku vás oboznámime, aké sú základné pravidlá pri poskytovaní rekreačného príspevku.

Povinnosť poskytovať rekreačný príspevok má zamestnávateľ, ktorý zamestnával za predošlý rok viac ako 49 zamestnancov. Rekreačný príspevok na rekreáciu poskytne zamestnávateľ v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže (ale nie je povinný) za rovnakých zákonom ustanovených podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

V § 152a ZP sa uvádza, že na účely posudzovania toho, či má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť príspevok je rozhodujúci priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Pri výpočte priemerného evidenčného počtu zamestnancov postupuje zamestnávateľ podľa metodického usmernenia uvedeného v štatistickom výkaze Štatistického úradu SR pod názvom Práca/A 2-04. Podľa metodiky sa do evidenčného počtu zamestnancov zahŕňajú všetci stáli aj dočasní zamestnanci (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť), ktorí sú v pracovnom, služobnom alebo členskom pomere (kde súčasťou členstva je tiež pracovný  vzťah)  k organizácii, ako aj volení funkcionári, ktorí nevykonávajú činnosť v pracovnom pomere. Do počtu zamestnancov sa nezapočítajú napríklad:

  • osoby, s ktorými boli uzavreté dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
  • spoločníci, konatelia (zmluva o výkone funkcie);
  • zamestnanci na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke;
  • zamestnanci, ktorí majú neplatené voľno dlhšie ako 4 týždne;
  • zamestnanci uvoľnení, resp. dočasne pridelení na výkon práce v inej organizácii;
  • členovia predstavenstva, štatutárneho orgánu, správnej a dozornej rady, likvidátori, poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, a ktorí nie sú v pracovnom pomere k organizácii.

Príklad: Príspevok na rekreáciu je povinný poskytovať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Tento počet zamestnancov sa vyhodnocuje ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Ako sa tento počet určí, ak zamestnávateľ vedie evidenčný počet zamestnancov za štvrťročné obdobie, a za rok 2023 išlo o tieto evidenčné stavy: 1. štvrťrok: 54,5 |2. štvrťrok: 54,0 |3. štvrťrok: 51,7 | 4. štvrťrok: 34,7?

Priemerný evidenčný počet zamestnancov sa určí podľa metodiky uvedenej v štatistickom  výkaze „Práca/A 2-04“ na príslušný rok. Ak zamestnávateľ eviduje priemerný evidenčný počet zamestnancov za štvrťročné obdobie, celkový počet zamestnancov za rok sa vypočíta ako aritmetický priemer počtu zamestnancov za jednotlivé štvrťroky. Podľa metodiky sa výsledná hodnota zaokrúhli na jedno desatinné miesto. V tomto prípade zamestnávateľ postupuje takto: [(54,5 + 54 + 51,7 + 34,7) / 4 ] = 48,725   48,7.

Keďže u zamestnávateľa bol priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok 2023 vo výške 48,7, zamestnávateľovi povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu v nasledujúcom kalendárnom roku 2024 nevzniká.

Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká zamestnancovi, ktorý vykonáva u zamestnávateľa zárobkovú činnosť len na základe pracovného pomeru, a pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnanec má nárok na rekreačný príspevok aj v prípade, ak by u jedného zamestnávateľa pracovné zmluvy na seba nadväzovali a nie je medzi nimi prestávka ani jeden deň. Príspevok na rekreáciu sa medzi zamestnávateľmi neprenáša – osobitnou situáciou je len prevod podniku zamestnávateľa (prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov), keď sa pracovné pomery u preberajúceho a doterajšieho zamestnávateľa sčítavajú.

Podmienky a pravidlá, za akých je zamestnávateľ povinný poskytnúť rekrea

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.