Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Preverovanie informácií o zamestnancovi v súvislosti s pracovným pomerom v medziach platnej legislatívy

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Daša Derevjaniková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Právo zamestnávateľa na informácie o zamestnancovi verzus právo zamestnanca na ochranu súkromia. Ide o večnú dilemu o tom, kde začína právo jedného a končí právo toho druhého. Príspevok objasní, ako je to pri tzv. background check-u a čo uvedený pojem predstavuje v medziach pracovnoprávnych vzťahov.

Background check zamestnanca zo strany zamestnávateľa

Anglické slovné spojenie „background check“ nie je síce v slovenských pomeroch ustálené, avšak na účely predmetu tohto článku asi najlepšie vystihuje jeho podstatu. Zjednodušene ide o preverovanie informácií o osobe (potenciálneho) zamestnanca zo strany (potenciálneho) zamestnávateľa v medziach jeho záujmu a relevantnej legislatívy.

Z časového hľadiska môže mať zamestnávateľ záujem vykonať takéto preverenie buď pred uzatvorením pracovného vzťahu, alebo počas jeho trvania.

Predmetom záujmu a preverenia pritom môžu byť rôzne druhy informácií, a teda osobných údajov uchádzača o zamestnanie, resp. zamestnanca. Do týchto osobných údajov môžu spadať informácie od absolvovaného vzdelania, príp. pracovných skúseností, výpis z registra trestov až po overenie, či sa dotknutá osoba nenachádza na zoznamoch sledovaných osôb vedených vládou alebo medzinárodnou agentúrou.

Čo je však v tejto súvislosti prípustné z hľadiska platnej slovenskej legislatívy?

Relevantná právna úprava v SR

Keďže sa nachádzame na úrovni pracovnoprávnych vzťahov, východiskovým právnym predpisom pri zodpovedaní nastolenej otázky je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej ako „Zákonník práce“). Okrem toho však nesmieme zabudnúť na rovnako dôležitý právny predpis, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“). Pri preverovaní informácií o zamestnancovi v procese tzv. background check-u totiž dochádza k prelínaniu pracovného práva a ochrany osobných údajov.

Úprava podľa Nariadenia GDPR

Keďže pri informáciách preverovaných zamestnávateľom v rámci background check-u ide o osobné údaje [1], je jedným z dvoch významných právnych predpisov v rámci tejto problematiky, ako už bolo uvedené, Nariadenie GDPR. V bode 1 článku 88 tohto nariadeni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.