Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanie

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce v praxi 1/2023

Článok poukazuje na právnu úpravu štátom podporovaného nájomného bývania z hľadiska povinností zamestnávateľa, vystupujúceho tiež v pozícii prevádzkovateľa podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR).

Dňa 1. januára 2023 nadobudla účinnosť nepriama novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov ako zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 222/2022 Z. z.“). Zákon č. 222/2022 Z. z. schválila Národná rada SR dňa 25. mája 2022. Cieľom tohto nového zákona je vytvorenie prostredia, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania, a to s regulovaným nájomným pre občanov.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa v Zákonníku práce dopĺňa nový § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Podľa tohto ustanovenia môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. Nejde teda o povinnosť zamestnávateľa, len o možnosť poskytovať takýto príspevok zamestnancom.

Pri poskytovaní príspevku na štátom podporované nájomné bývanie dochádza zo strany zamestnávateľa aj k spracúvaniu osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Poskytovanie príspevku zo strany zamestnávateľa

V súlade s § 2 písm. a) zákona č. 222/2022 Z. z. štátom podporovaným nájomným bývaním je „nadobúdanie a prevádzka bytových domov spôsobom ustanoveným v tomto zákone s využitím podporných nástrojov najmä v oblasti sociálnej politiky štátu s cieľom zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre širokú verejnosť, ak postupom uvedeným v zákone

1.   prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva výstavbou,

2.   prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva kúpou alebo

3.   investičný partner sa stal spoločníkom právnickej osoby, ktorá nadobudla bytové domy do vlastníctva výstavbou alebo kúpou a táto právnická osoba získala právne postavenie prenajímateľa.“

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu (t. j. iba nájmy v zmysle štátom podporovaného bývania), príspevok na štátom podporované nájomné bývanie v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac. Podmienkou je, aby bol zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Podľa § 2 písm. d) zákona č. 222/2022 Z. z. sa podlahovou plochou bytu rozumie súčet plochy jeho miestností a príslušenstva bytu bez plochy terás, lodžií a balkónov.

V prípade zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie za kalendárny mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

U zamestnanca, s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer v priebehu kalendárneho mesiaca, sa suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie zníži v pomere zodpovedajúcom počtu kalendárnych dní od začatia pracovného pomeru k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a počtu kalendárnych dní v danom mesiaci. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Podľa § 152c ods. 2 Zákonníka práce platí:

„Ak má súčasne zamestnanec uzatvorený pracovný pomer s viacerými zamestnávateľmi, zamestnanec si môže za kalendárny mesiac požiadať o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie len u jedného zamestnávateľa.“

Ak byt štátom podporovaného nájomného bývania užívajú viacerí zamestnanci, ktorí sú nájomcami príslušného bytu štátom podporovaného nájomného bývania, môže o príspevok na štátom podporované nájomné bývanie požiadať len jeden z nich. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie je splatný najneskôr posledný deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Novelizovaný Zákonník práce tiež us

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.