Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Rekondičné pobyty

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Príspevok sa zaoberá podmienkami rekondičných pobytov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“), pričom porovnáva tiež inštitúty rekondičného pobytu a rekreačného poukazu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich prípadný vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia z práce. Téma BOZP a opatrenia, ktoré musí alebo môže zamestnávateľ prijať, sú naozaj rôznorodé – od školení, cez poskytnutie ochranných pomôcok až po rekondičné pobyty.

Problematika rekondičného pobytu je upravená v § 11 zákona o BOZP. Účelom zabezpečenia rekondičného pobytu je predovšetkým predchádzanie vzniku chorôb z povolania, pričom za rekondičný pobyt sa považuje aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce. Svojou povahou ide teda o preventívne opatrenie.

Komu je rekondičný pobyt určený

Zamestnávateľ má v rámci BOZP povinnosť zabezpečiť určitým skupinám zamestnancov rekondičný pobyt. Ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. vybrané povolanie. Na účely zabezpečenia rekondičných pobytov je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva riziková práca zaradená rozhodnutím príslušného úradu verejného zdravotníctva do tretej a štvrtej kategórie náročnosti práce. Zamestnávateľ však môže dobrovoľne, po odporúčaní lekára a po dohode so zamestnancom, prípadne zástupcami zamestnancov zabezpečiť rekondičný pobyt aj zamestnancom v druhej kategórii, v ktorej sú zaradené práce, ktoré nie sú z hľadiska zdravia rizikové. V obidvoch prípadoch musí rekondičný pobyt spĺňať podmienku účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia v dôsledku výkonu práce.

V praxi teda zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou identifikuje v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rizikové práce tretej a štvrtej kategórie, pričom následne o zaradení konkrétnej práce do týchto kategórií alebo o jej vyradení rozhodne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta sídla zamestnávateľa), a to buď na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

Zamestnávateľ v ďalšom kroku vyhotoví zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie, a najmenej raz za rok zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku.

Účelnosť rekondičného pobytu

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rekondičný pobyt, ak ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie, a ak je splnená podmienka účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia.

Zákon o BOZP v § 11 ods. 3 vymenúva pracovné podmienky, resp. faktory pracovného prostredia, pri ktorých podmienka účelnosti splnená nie je. Ide o faktory spôsobujúce vznik profesionálnej kožnej alergie, biologické faktory, elektromagnetické žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a laser. V týchto prípadoch nemá rekondičný pobyt ani rehabilitácia z hľadiska prevencie profesionálnych poškodení zdravia týmito faktormi žiadny význam, a preto zamestnávateľ nemá zo zákona povinnosť zabezpečiť zamestnancom vystaveným týmto faktorom rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu.

Do 30. júna 2013 bol medzi faktormi, pri ktorých nie je splnená podmienka účelnosti, uvedený aj hluk. Od 1. júla 2013 je však zamestnávateľ povinný zabezpečiť rekondičný pobyt pre zamestnanca aj v prípade, že je práca zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie z dôvodu zvýšenej úrovne hluku. Otázkou je, nakoľko je v prípade tohto faktora splnená účelnosť rekondičného pobytu, keďže na základe vyjadrení pracovných zdravotných služieb rekondičný pobyt spočívajúci v pobyte v kúpeľoch a absolvovaní rôznych procedúr nemá vplyv na sluchové ústrojenstvo. Prípadné zmeny sluchového ústrojenstva nie je možné zvrátiť rekondičným pobytom. Poskytnutím siedmich dní na rekondičný pobyt, kedy so svojím časom disponuje výlučne zamestnanec, zamestnávateľ nevie zabezpečiť ani ovplyvniť hladinu hluku, ktorej bude zamestnanec vystavený.

Požiadavky na rekondičný pobyt

Deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu určuje zamestnávateľ. Minimálna dĺžka rekondičného pobytu je sedem dní. Rehabilitácie ako alternatívu k rekondičnému pobytu musí zamestnávateľ zabezpečiť v rozsahu minimálne 80 hodín v priebehu dvoch rokov. Obsah rekondičného pobytu určuje lekár v spolupráci so zamestnávateľom. Lekár by mal určiť a špecifikovať jednotlivé procedúry, ktoré budú mať pozitívny a preventívny vplyv na zdravie zamestnanca. Lekár môže odporučiť rôzne masáže, vodoliečbu, elektroliečbu, rehabilitačné cvičenia, pobyt a pohyb v prírode a pod.

Náklady spojené s rekondičným pobytom

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi zabezpečiť cestu do miesta rekondičného pobytu a späť, ubytovanie, celodenné stravovanie a obsah rekondičného pobytu. Zamestnávateľ hradí zamestnancovi všetky náklady súvisiace s rekondičným pobytom.

Podľa § 137 ods. 4 písm. j) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“) je občianskou povinnosťou najmä činnosť pri povinnej účasti zamestnancov na rekondičných pobytoch.

Ustanovenie § 138 ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch. Vo výsledku zamestnávateľ hradí zamestnancovi všetky výdavky spojené s rekondičným pobytom a zároveň mu poskytuje náhradu mzdy.

Právo alebo povinnosť zúčastniť sa rekondičného pobytu

Účasť na rekondičnom pobyte je povinnosťou zamestnanca. Rekondičného pobytu sa musí zúčastniť zamestnanec pracujúci v tretej kategórii, ktorý vykonáva prácu nepretržite päť rokov, a zamestnanec vykonávajúci prácu v štvrtej kategórii, ak vykonáva prácu nepretržite štyri roky.

Ďalších rekondičných pobytov sa musia zamestnanci zúčastniť raz za tri roky, ak počas tohto obdobia odpracovali aspoň 600 pracovných zmien v tretej alebo štvrtej kategórii rizikových prác. U zamestnancov, ktorí pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom, postačuje odpracovanie aspoň 400 pracovných zmien na to, aby im vznikla povinnosť absolvovať ďalší rekondičný pobyt po uplynutí ďalších troch rokov. Zamestnanci pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov sa musia ďalšieho rekondičného pobytu zúčastniť raz za dva roky. Podmienkou je odpracovanie 275 pracovných zmien v priebehu dvoch rokov.

Porušenie povinnosti zamestnanca zúčastniť sa rekondičného pobytu je porušením pracovnej disciplíny a môže byť sankcionované upozornením na porušenie pracovnej disciplíny, prípadne výpoveďou, ak mu predchádzalo v zákonnej lehote nejaké iné porušenie pracovnej disciplíny.

Rekondičné pobyty počas pandémie Covid-19

Počas pandémie súvisiacej s ochorením Covid-19 bolo vo veľkej miere obmedzené fungovanie spoločnosti. Rekondičné pobyty sú pobytmi, na ktorých sa môžu stretnúť ľudia z rôznych častí Slovenska, a takéto kontakty mohli zvyšovať riziko nákazy. Počas pandémie boli v určitých obdobiach zatvorené všetky ubytovacie zariadenia. Podľa § 39i zákona o BOZP preto počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 (spolu ďalej len „krízová situácia“) lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13 zákona o BOZP, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú a lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13 zákona o BOZP, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Ustanovenia § 11 ods. 12 a 13 zákona o BOZP upravujú ďalšie rekondičné pobyty. Zamestnávateľ teda neporuší svoju povinnosť, ak zamestnancovi v tomto období nezabezpečí rekondičný pobyt. Zo zákonného znenia nie je zrejmé, ako má zamestnávateľ pristupovať k „prvým“ rekondičným pobytom po uplynutí piatich, resp. štyroch rokov nepretržitého výkonu práce v 3. alebo 4. kategórii. K 1. júlu 2022 je stále vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením Covid-19.

Rekondičný pobyt a rekreačný poukaz

Vzhľadom na skôr uvedené podmienky by malo byť zrejmé, že rekondičný pobyt a rekreačný poukaz sú dva rôzne inštitúty a majú iné ciele. Navzájom sa však nevylučujú, t. j. ak zamestnanec spĺňa podmienky na obidve možnosti, tak má na ne nárok. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie týchto inštitútov.

Rekondičný pobyt

§ 11 zákona o BOZP, § 138 ZP

Rekreačný poukaz

§ 152a ZP

 

Účel: pozitívne ovplyvniť zdravotný stav zamestnanca

Účel: podpora cestovného ruchu a plnenie sociálnej funkcie vo vzťahu k zamestnancovi

Ide o povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť tento pobyt, ak sú splnené podmienky podľa § 11 zákona o BOZP.

Ide o povinnosť zamestnávateľa, ak má 50 a viac zamestnancov a zamestnanec o poukaz požiada, resp. možnosť zamestnávateľa, ak má 49 a menej zamestnancov a zamestnanec o poukaz požiada.

Ide o povinnosť zamestnanca zúčastniť sa pobytu.

Ide o právo zamestnanca požiadať o poukaz.

Okruh zamestnancov: 3. a 4. kategória (fakultatívne aj 2. kategória – § 11 ods. 9 zákona o BOZP)

Okruh zamestnancov: všetci zamestnanci v pracovnom pomere

Postup: rekondičný pobyt navrhuje zamestnávateľ, konzultuje s lekárom a zástupcami zamestnancov.

Postup: o poukaz žiada zamestnanec.

Forma: pobytová / priebežná

Forma: príspevok / poukaz podľa osobitného predpisu

Obsah: určuje lekár

Obsah: rámec určuje zákon (§ 152a ods. 4 ZP)

Podmienka na strane zamestnanca:

  • 3. kategória – musí mať odpracovaných nepretržite aspoň 5 rokov,
  • 4. kategória – aspoň 4 roky.

Podmienka na strane zamestnanca: odpracovaných 24 mesiacov u daného zamestnávateľa.

Úhrada: zamestnávateľ hradí všetky náklady podľa § 11 ods. 17 a § 6 ods. 11 zákona o BOZP a náhradu mzdy.

Úhrada:

- hradí zamestnávateľ – najviac však 275 eur alebo 55 %,

- zamestnanec je povinný do 30 dní predložiť účtovné doklady.

Frekvencia: podľa § 11 ods. 12, 13, 14 zákona o BOZP

Frekvencia: raz za rok

Záver

Rekondičné pobyty sú dôležitou súčasťou prevencie pred poškodením zdravia v dôsledku výkonu práce. Vzhľadom na nákladnosť rekondičných pobytov je v záujme zamestnávateľa, aby sa snažil zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a eliminovať zdraviu škodlivé faktory. Z hľadiska legislatívy by bolo vhodné v pravidelných intervaloch preveriť opodstatnenosť jednotlivých faktorov pracovného prostredia a ich zaradenie do kategórie, pri ktorej je potrebné rekondičný pobyt absolvovať. Dôraz pri zaraďovaní týchto faktorov má byť kladený na účelnosť rekondície.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.