Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Rekondičné pobyty

Kategória: Personalistika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Príspevok sa zaoberá podmienkami rekondičných pobytov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“), pričom porovnáva tiež inštitúty rekondičného pobytu a rekreačného poukazu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich prípadný vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia z práce. Téma BOZP a opatrenia, ktoré musí alebo môže zamestnávateľ prijať, sú naozaj rôznorodé – od školení, cez poskytnutie ochranných pomôcok až po rekondičné pobyty.

Problematika rekondičného pobytu je upravená v § 11 zákona o BOZP. Účelom zabezpečenia rekondičného pobytu je predovšetkým predchádzanie vzniku chorôb z povolania, pričom za rekondičný pobyt sa považuje aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce. Svojou povahou ide teda o preventívne opatrenie.

Komu je rekondičný pobyt určený

Zamestnávateľ má v rámci BOZP povinnosť zabezpečiť určitým skupinám zamestnancov rekondičný pobyt. Ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. vybrané povolanie. Na účely zabezpečenia rekondičných pobytov je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva riziková práca zaradená rozhodnutím príslušného úradu verejného zdravotníctva do tretej a štvrtej kategórie náročnosti práce. Zamestnávateľ však môže dobrovoľne, po odporúčaní lekára a po dohode so zamestnancom, prípadne zástupcami zamestnancov zabezpečiť rekondičný pobyt aj zamestnancom v druhej kategórii, v ktorej sú zaradené práce, ktoré nie sú z hľadiska zdravia rizikové. V obidvoch prípadoch musí rekondičný pobyt spĺňať podmienku účelnosti z hľadiska prevencie poškodenia zdravia v dôsledku výkonu práce.

V praxi teda zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou identifikuje v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rizikové práce tretej a štvrtej kategórie, pričom následne o zaradení konkrétnej práce do týchto kategórií alebo o jej vyradení rozhodne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta sídla zamestnávateľa), a to buď na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

Zamestnávateľ v ďalšom kroku vyhotoví zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolanie, a najmenej raz za rok zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku.

Účelnosť rekondičného pobytu

Zamestnávateľ j

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.