Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Rekreačné poukazy

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. osobitne neupravujú postup účtovania elektronických kariet, rekreačných poukazov ani iných poukážok.

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1.1.2021 upravujú účtovanie v § 21a.

Účtovná jednotka si musí účtovanie upraviť v internej smernici tak, aby v účtovnom období používala rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady, pričom je povinná verne a pravdivo účtovať o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") a rešpektovať osobitné právne predpisy, predovšetkým zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). 

Rekreačné poukazy

Rekreačný poukaz je podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu z. n. p. nástroj financovania cestovného ruchu v podobe osobitného platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku uchovávajúceho majetkovú hodnotu elektronicky, ktorý je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., vydávajúcim rekreačný poukaz.

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný, vydáva sa jedine v elektronickej podobe, napr. vo forme elektronickej platobnej karty a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný, t.j. má obmedzenú platnosť.

Systém rekreačných poukazov je riešený podobným spôsobom ako systém elektronických stravovacích kariet. Slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnancov a podnikateľa.

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Od 1.1.2019 sa podľa § 152a Zákonníka práce zaviedla povinnosť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Na poskytnutie príspevku musia byť ku dňu začatia rekreácie splnené nasledovné podmienky:

-
zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere,
-
pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
-
zamestnanec o príspevok požiada a preukáže oprávnené výdavky do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.