Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Formu a spôsob vysporiadania ročnej daňovej povinnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňovníci, ktorí poberali počas zdaňovacieho obdobia zdaniteľné príjmy zo zamestnania, si môžu znížiť svoju daňovú povinnosť prostredníctvom nezdaniteľných častí základu dane (v praxi označované aj pojmom „daňové úľavy“) alebo prostredníctvom daňového bonusu. 

Daňové zvýhodnenia vo forme daňových úľav predstavujú odpočítateľné položky, o ktoré si daňovník môže znížiť základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie a daňový bonus na dieťa zase znižujú ročnú daň daňovníka. V článku vás oboznámime, aké sú povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vysporiadaní daňovej povinnosti a ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) zamestnancovi, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov a ktorý v roku 2022 poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona. Ak zamestnanec nepožiada alebo nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinnýpodať daňové priznanie len v prípade, ak:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. sumu 2 289,63 eur,
  • vykazuje daňovú stratu, napr. ak ide o daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2023. Zamestnávateľ vykoná v ročnom zúčtovaní výpočet dane a súčasne prihliadne na:

  • zrazené preddavky na daň a na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli splnené podmienky na oslobodenie od dane (napr. rekreačný príspevok, príspevok na športovú činnosť dieťaťa),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“), ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2022 nepresiahla sumu 4 579,26 eur,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), najviac vo výške 4 186,75 eur,
  • nezdaniteľnú časť základu dane vo výške zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré boli preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac vo výške 180 eur,
  • daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z úverov na bývanie,
  • zamestnaneckú prémiu.

DAŇOVÉ ZVÝHODNENIE V MAXIMÁLNEJ VÝŠKE PRE ROK 2022

Platné životné minimum

218,06

Mesačné nezdaniteľné minimum na daňovníka

381,61

NČZD na daňovníka

4 579,26

NČZD na manželského partnera

4 186,75

NČZD na príspevky na DDS

180,00

I. polrok 2022

Daňový bonus na dieťa do 6 rokov (mesačne)

47,14

Daňový bonus na dieťa do 15 rokov (mesačne)

43,60

Daňový bonus na dieťa do 25 rokov (mesačne)

23,57

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.