Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Strava poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi a jej oslobodenie od dane

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2022

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) alebo podľa iných osobitných predpisov.

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“). Hodnotu stravy alebo finančný príspevok na stravovanie možno za ustanovených podmienok podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) oslobodiť od dane.

Podľa ZDP je od dane z príjmov oslobodená:

   hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku do výšky podľa osobitného predpisu (napr. max. do výšky ustanovenej v § 152 Zákonníka práce) alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov do výšky podľa osobitného predpisu (napr. max. do výšky ustanovenej v § 152 Zákonníka práce),

   finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu (napr. § 152 Zákonníka práce).

V prípade posúdenia zdaniteľnosti poskytnutého príspevku na stravovanie rozlišujeme, či zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na teplé jedlo alebo na stravovacie poukážky, resp. zamestnancovi poskytuje finančný príspevok na stravovanie. Pri posúdení zdaniteľnosti takýchto príspevkov je dôležité vedieť aj to, že na účely ZDP sa za zamestnanca považuje daňovník s príjmami zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) prijatými od platiteľa týchto príjmov, t. j. zamestnávateľa.

Teplé jedlo a stravovacie poukážky

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na stravovanie prispievať v nepeňažnej forme, ktorou je:

   poskytnutie teplého jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

  zabezpečenie stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (stravovacie poukážky alebo elektronické stravovacie poukážky).

Zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje stravovanie takýmto spôsobom, už od 1. 1. 2022 nemôže hodnotu stravy oslobodiť od dane v plnej sume (uvedené platilo do 31. 12. 2021). Hodnotu stravy oslobodí od dane len do sumy (limitu), ktorú ustanovuje osobitný predpis. Osobitné prepisy, ktoré ustanovujú limit príspevku na stravovanie, ktorý možno v súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP oslobodiť od dane sú napr.:

   Zákonník práce,

   zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v z. n. p.,

   zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z.“),

   zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

   zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.,

   zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

Znamená to, že od 1. 1. 2022 sa zjednotila maximálna suma príspevku, ktorú možno oslobodiť od dane, ak je príspevok na stravovanie poskytnutý v nepeňažnej forme s maximálnou sumou príspevku, ktorý je zamestnancovi poskytnutý v peniazoch.

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na stravovanie v sume:

   Najmenej 55 % ceny jedla.

   Najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného (ďalej len „opatrenie o sumách stravného“). Suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa tohto opatrenia je v súčasnosti 5,10 €. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu takéhoto opatrenia, podľa ktorého by sa mala suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín zvýšiť z 5,10 € na 6 €, čo by znamenalo, že sa zvýši aj maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo. Pri takejto legislatívnej úprave by sa maximálny možný príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce zvýšil z 2,81 € na 3,30 €).

   Okrem maximálnej sumy uvádzanej v druhej odrážke zamestnávateľ poskytuje príspevok aj podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o SF“). Príspevok zo sociálneho fondu nie je limitovaný a na účely oslobodenia príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu nie je rozhodujúci zdroj tvorby sociálneho fondu.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa opatrenia o sumách stravného. V súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce v znení účinnom od 1. 1. 2023 zamestnávateľ bude poskytovať stravovaciu poukážku v elektronickej forme. To nebude platiť, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nebude možné.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.