Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 2/2023

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatrení. Medzi technické opatrenia patrí napr. monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom, zabezpečenie počítačov pred neoprávneným kopírovaním dát a pod. Z organizačných opatrení možno spomenúť napríklad obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru naformulované v pracovnej zmluve atď.

Zárobková činnosť zamestnanca by mala byť spojená s aktívnou činnosťou, preto len vlastníctvo akcií alebo majetkový vklad v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, pokiaľ nie je spojený s výkonom práce, nie je zárobkovou činnosťou. Podstatným je však aj fakt, či iná zárobková činnosť zamestnanca je spôsobilá mať k predmetu zárobkovej činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter alebo nie.

Viacerí zamestnávatelia sa pýtajú, ako zabrániť tomu, aby zamestnanec popri zamestnaní alebo po jeho skončení pracoval práve pre konkurenciu.

Konkurenčné konanie zamestnancov možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) rozdeliť na dve skupiny, a to podľa toho, či ide o konanie zamestnanca počas pracovného pomeru alebo po skončení pracovného pomeru. V závislosti od uvedeného sa líšia podmienky, ako je potrebné postupovať voči zamestnancovi.

Zákonník práce upravuje spôsob ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti so zárobkovou činnosťou zamestnanca, ktorá má/môže mať konkurenčný charakter, prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov, a to tak, že:

• v § 83 upravuje zákaz konkurencie počas trvania pracovného pomeru a

• v § 83a ustanovuje ochranu zamestnávateľa aj po skončení pracovného pomeru.

Dňa 4. 10. 2022 NR SR schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 350/2022 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 11. 2022 a ktorý zasiahol aj do ustanovení týkajúcich sa výkonu inej zárobkovej činnosti.

Tento článok pojednáva o možnostiach zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, či už počas trvania pracovného pomeru, alebo po jeho skončení. Príspevok poukazuje aj na poslednú novelu, ktorá sa dotkla problematiky inej zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá však nemá konkurenčný charakter.

Pojmy – Iná zárobková činnosť

Pod týmto pojmom možno rozumieť akúkoľvek činnosť, ktorá má konkurenčný charakter vo vzťahu k predmetu činnosti zamestnávateľa. Zárobkovou činnosťou je pritom akákoľvek činnosť – vykonávaná:

• v inom pracovnom pomere (aj na čiastočný úväzok),

• vykonávaná daným zamestnancom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. na tzv. živnosť),

• výkon akejkoľvek podnikateľskej činnosti podľa ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Výkonom inej zárobkovej činnosti nie je vlastníctvo akcií alebo obchodného podielu v obchodnej spoločnosti. Uvedené potvrdzuje aj judikatúra. Napr. Najvyšší súd ČR v rozhodnutí vydanom pod sp. zn. 2 Cdo 1652/1997 uviedol, že spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nie je z dôvodu účasti v tejto spoločnosti podnikateľom. Poukázal pritom na to, že výkon práv a povinností spoločníka v tejto spoločnosti, ktorý vyplýva len z kapitálovej účasti v spoločnosti, nie je sám osebe zárobkovou činnosťou podľa ustanovení českého Zákonníka práce.

Za zárobkovú činnosť je v zmysle judikatúry potrebné považovať aj:

• činnosť spočívajúcu v tom, že zamestnanec je členom dozornej rady v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má v predmete podnikania zapísaného v obchodnom registri činnosť zhodnú s predmetom činnosti jeho zamestn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.