Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Žiadosť o podporu v čase skrátenej práce a jej náležitosti

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Z formálneho hľadiska upravuje § 4 zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o skrátenej práci") hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky žiadosti o uplatnenie nároku zamestnávateľa na podporu v čase skrátenej práce, pričom však perfektnosť jej podania je závislá od splnenia stanovených podmienok, ktoré sú bližšie konkretizované v § 2 a § 3 zákona o skrátenej práci.

Splnenie podmienok stanovených v § 3 zákona o skrá­tenej práci (teda podmienky poskytnutia podpory) je, zjednodušene uvedené, obligatórnou súčasťou podávanej žiadosti o poskytnutie podpory. Podporu po­skytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronic­kým podpisom.

V tomto kontexte môžeme podmienky, ktoré je potrebné preukázať alebo uviesť na získanie podpory v čase skrátenej práce, rozdeliť na dve základné sku­piny, t. j. tie, ktoré majú predovšetkým formálnu povahu a ich charakter sa odvíja aj od samotnej teórie právnych úkonov (ak by sme vnímali žiadosť aj ako jed­nostranný právny úkon); a tie, ktoré sa bezprostredne odvíjajú od potreby pre­ukázania objektívnej situácie, v ktorej sa zamestnávateľ nachádza (teda preuká­zanie objektívneho stavu času skrátenej práce, ktorá má svoj pôvod v existencii vonkajšieho faktora s priamym vplyvom na obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa a v dôsledku ktorej nevie zamestnancom prideľovať prácu v urče­nom rozsahu).

Ak by sme vychádzali z formálnych podmienok, je potrebné, aby zo žiadosti vyplývali dôležité údaje týkajúce sa žiadateľa a jeho stavu, ktorý ho oprávňuje po­dať žiadosť. Prvú skupinu podmienok teda tvorí označenie osoby zamestnávateľa, ktorý takúto žiadosť o podporu v čase skrátenej práce podáva, pričom sa vyžaduje uvedenie identifikačných údajov zamestnávateľa v rozsahu názov, sídlo a identi­fikačné číslo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou, a názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa pod­ľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, miesto jej vykonávania a číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vedeného v Štátnej pokladnici.

S uvedením základných údajov o osobe zamestnávateľa pravdepodobne prob­lém nevznikne, obdobne ako s určením miesta vykonávania podnikateľskej čin­nosti. Zložitejším môže byť správne určenie názvu a označenia ekonomickej čin­nosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a nie­ktoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi 187 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008265 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008), ktorá spôsobuje v aplikačnej praxi problémy.1

Určenie označenia zamestnávateľa sa teda realizuje na základe kódu SK NACE, pričom ale predmetné ustanovenie neobsahuje prípadnú potrebu jeho konkretizácie na jednotlivých úrovniach kódu SK NACE, ale použitie kódu slúži len na identifikáciu hospodárskeho odvetvia, v ktorom zamestnávateľ vykonáva podnikateľskú činnosť. Hoci teda štruktúra kódu SK NACE Rev. 2 obsahuje rôzne úrovne, na účely podanej žiadosti o poskytnutie podpory sa predpokladá uve­denie celého označenia kódu SK NACE až na úroveň samotnej podtriedy kódu. Prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom – sekcie, druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom – divízie, tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom – skupiny, štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom – triedy, piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – podtriedy (národnáklasifikácia, ktorá vyplýva z národných potrieb).

Druhú skupinu podmienok tvorí v zásade popis objektívnych skutočností, v ktorých sa zamestnávateľ nachádza a ktoré by mali preukazovať splnenie hmot­noprávnych podmienok, na podklade ktorých ho možno považovať za oprávne­ného žiadateľa o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Právny výklad sa zväčša obmedzuje na vymenovanie týchto podmienok, pretože ich interpretácia sa odvíja od normatívneho textu uvedeného v § 2 a § 3 zákona o skrátenej práci v predchádzajúcich kapitolách

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.