Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Alkohol na pracovisku (2. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Otázka požitia alkoholu na pracovisku je často diskutovanou témou. V tejto časti príspevku sa budeme venovať detailom a súdnej praxi v súvislosti so zisťovaním prítomnosti alkoholu u zamestnanca.

Zisťovanie prítomnosti alkoholu u zamestnancov

V súlade s ustálenou judikatúrou [1] výkon práce (prípadne dostavenie sa do práce) pod vplyvom alkoholických nápojov spravidla treba považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom.

V praxi sú ako spôsoby objektívneho zistenia požitia alkoholu zamestnancom súdmi akceptované najmä dychová skúška na požitie alkoholu (certifikovaný alkoholový tester) a krvná skúška na alkohol v zdravotníckom zariadení.

Situácia sa však komplikuje v prípade, ak sa zamestnanec odmietne podrobiť skúške na alkohol, prípadne aj krvnému testu, a pritom javí známky požitia alkoholu. V praxi môžu nastať rôzne situácie, ktorých spojovacím prvkom je odmietnutie skúšky na alkohol u zamestnanca, napríklad:

  • zamestnanec bez odôvodnenia odmietne dychovú skúšku,
  • zamestnanec odmieta vykonanie skúšky na alkohol zo zdravotných dôvodov (napr. dychová slabosť, panický strach z ihiel a pod.),
  • zamestnanec nesúhlasí s dychovou skúškou z hygienických dôvodov (nevymenený náustok na dychovom alkoholovom testeri),
  • zamestnanec predstiera vykonávanie dychovej skúšky a túto zámerne vykonáva tak, aby výsledok nebol platný (slabo fúka do alkoholového testera alebo ťahá vzduch do seba namiesto toho, aby fúkal),
  • a mnohé iné.

Bezdôvodné odmietnutie dychovej skúšky na alkohol súd už v minulosti posúdil ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd v uznesení zo dňa 19. 3. 2013, sp. zn. 14Co/54/2012, potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok (zo dňa 9. 11. 2022, č. k. 4C/547/2008-142), ktorým zamietol žalobu žalobcu –zamestnanca o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Odvolací súd konštatoval, že odmietnutie dychovej skúšky na alkohol, ku ktorej malo dôjsť pri vykonávaní činností v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, možno kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktorá odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Zamestnávateľ má podľa uvedeného odvolacieho súdu právo kedykoľvek vykonať u zamestnanca dychovú skúšku na alkohol, a pokiaľ zamestnanec jej vykonanie odmietne bez vážneho zdravotného dôvodu, je to závažným porušením pracovnej disciplíny.

Prvostupňový súd v danej veci tiež konštatoval, že okolnosti, ktoré predchádzali žiadosti priamo nadriadeného zamestnanca o vykonanie dychovej skúšky (zverené služobné motorové vozidlo a jazda služobným motorovým vozidlom do ubytovania – nástup na pracovnú cestu) dávali dostatočné dôvody pre opodstatnenosť podozrenia z požitia alkoholických nápojov pri používaní služobného motorového vozidla. S prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, na intenzitu porušenia pracovnej disciplíny, na pracovnú činnosť, ktorú zamestnanec u svojho zamestnávateľa vykonával (vodič), na možné dôsledky porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa a na možnosť vzniku škody na majetku a zdraví osôb považoval súd okamžité skončenie pracovného pomeru za dané v súlade so Zákonníkom práce.

Ako možno vyčítať zo skôr uvedených záverov súdu, vážne zdravotné dôvody mohli odôvodniť odmietnutie dychovej skúšky zamestnancom, avšak dôkazná povinnosť o existencii takých vážnych zdravotných dôvodov zaťažuje zamestnanca. Ak ich nepreukáže alebo nevie preukázať, nie je možné takú obranu zamestnanca vnímať ako efektívnu.

Zásadným nedostatkom pri vykonávaní dychovej skúšky na alkohol môže byť nedodržanie hygienických štandardov, najmä absencia výmeny alebo dezinfekcie náustka alkoholtestera. Okresný súd Topoľčany v rozsudku zo dňa 20. 10. 2021, sp. zn. 5Cpr/12/2020, určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné a pracovný pomer trvá ďalej. Zamestnanec v tomto prípade odmietol vykonanie dychovej skúšky na alkohol na pracovisku z dôvodu, že zamestnávateľ nezabezpečil pri dychovej skúške pri viacerých zamestnancoch výmenu či riadnu dezinfekciu náustku (trubičky) alkoholtestera.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.